SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Začína mesiac Elul - budeme čítať paršu o utrpení Ki tavo

V Tóre sú dve pasáže, (číta sa tzv. tochecha – “potrestanie, pokáranie”), ktoré varujú pred kliatbami a trestami, ktoré postihnú ľud Izraela, ak nebude načúvať slovu Božiemu. Prvá v týždni je parša Bechukotaj.

 

Vyratúva 49 rozmanitých spôsobov utrpenia. Druhá v tomto týždni je parša Ki Tavo s 98 rôznymi typmi utrpenia. Parša Bechukotaj sa číta pred sviatkami Šavuot s jednou alebo dvoma paršami medzitým. Parša Ki Tavo sa číta rovnakým spôsobom pred Roš Hašana. Vysvetlenie je nasledovné: spomenuté utrpenie Boh zakazuje vnímať ako trest sám osebe. Ide skôr o proces očistenia a pozdvihnutia. Sviatkom Šavuot slávime prijatie Tóry, čo je veľmi ušľachtilé prejavenie Boha. Preto je potrebné, aby sme boli vhodnými nádobami pre toto zjavenie. Čítanie o káraní pred sviatkom Šavuot učí, že naša schopnosť zmeny nás môže priviesť do vyššieho duchovného vedomia a tak sa môžeme stať vhodnými nádobami pre prijatie prejavenia božej vole. Boh sa nanovo každý rok prejavuje aj na Roš Hašana, viacej ako kedykoľvek inokedy. Hospodin stvoril svet, čo si priponíname a znovu zažívame na Roš hašana. Stvorenie sveta vyjadruje túžbu Hospodina byť naším vladárom. Trúbením na šofar na sviatok Roš Hašana evokujeme toto prianie Hospodina. Prirodzene, na všetko sa pripravujeme pokáním počas predchádzajúceho mesiaca Elul. Podobne ako prejaveniu božej vole na Šavuot (darovanie Tóry) predchádza čítanie o utrpení v Bechukotaj, predchádza prejavu božej zvrchovanosti čítanie o utrpení v Ki Tavo. Vieme, že obdobie medzi Exodom a udelením Tóry predstavuje vzťah medzi Hospodinom a židovským ľudom a že vzťah inicioval Hospodin. Naopak obdobie medzi Roš hašana a Simchas Tóra predstavuje vzčah k Bohu, ktorý inicioval židovský ľud. A tak mesiac Tišri nazývame mesiacom pokánia, kým mesiac Nissan (v ktorom sa odohral exodus) znamená “zázrak” – čosi, čo presahuje ľudské úsilie. Z uvedených dôvodov sa v Ki Tavo, ktorú čítame pred Roš Hašana, spomína dvojnásobné množstvo utrpenia v porovnaní s Bechukotaj, ktorá sa číta pred Šavuot. Nakoľko na Roš Hašana kladieme dôraz na vlastné úsilie v službe Bohu, nádoba, ktorú akoby zo seba vytvárame, má ešte väčší význam. Niekedy požadovaný cieľ dosahujeme len s veľkými ťažkosťami, ale na druhej strane prejavenie Boha, ktoré nasleduje, je intenzívnejšie. Z uvedeného vyplýva mimoriadne dôležité poučenie: procesu pokánia a osobného rozvoja niekedy predchádza bolesť. Naopak je zase isté, že každá zažitá bolesť prispieva k nášmu rastu ako ľudskej bytosti. Učíme sa aj to, že ak sú naše problémy veľké, útechu nám poskytuje skutočnosť, že odhalenia, ktoré vzápätí budú nasledovať, budú o to väčšie a intenzívnejšie.

Baruch Myers, rabín

by Michael Szatmary l Aug 27, 2007 10:27 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or