SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Šavuot prelína materiálno s duchovnom

Šavuot  prelína materiálno s duchovnom

Približne pred siedmimi týždňami sme slávili sviatok Pesach – spomienku na exodus z Egypta. Vyvrcholením a podstatou exodu je darovanie Tóry na hore Sinaj.

 

Darovanie Tóry slávime 26. až 28. mája na sviatok Šavuot. So sviatkom nadchádza príležitosť položiť si otázku: čo bolo skutočnou podstatou a dôsledkom darovania Tóry? Odpoveď nachádzame v Tóre samotnej: darovanie Tóry umožnilo izraelskému ľudu prepojiť materiálne sféry s duchovnými. Presah toho, čo je hore s tým, čo je dole. Midraš uvádza analógiu s horou, na vrcholku ktorej bolo kráľovstvo a na úpätí hory druhé. Od nepamäti platilo, že ľudia zhora nesmeli zísť na úpätie hory a tí zdola nesmeli nahor.

 

Nakoniec bol predpis zrušený. Ľudia z vrcholku mohli zísť dolu a ľudia zdola smeli vystúpiť. Tak je to aj s darom Tóry. Žalmista píše, že pred darovaním Tóry “nebesá patrili Pánovi a zem smrteľníkom”. Hmotný a duchovný svet ostávali v oddelených sférach. Darom Tóry mohla duchovná dimenzia zostúpiť a vložiť sa do hmotnej dimenzie, hmotná dimenzia sa mohla transformovať a pozdvihnúť k duchovnému. Praotcovia Abrahám, Izák a Jákob mnoho prikázaní pravdaže plnili už pred Tórou. Čiastočné plnenie prikázaní však nespôsobilo skutočnú transformáciu hmotného objektu na čosi duchovné a posvätné.

 

Takáto schopnosť bola udelená židovskému národu až darovaním Tóry. Okrem novej schopnosti zduchovňovať materiálny svet má darovanie Tóry iný významný dôsledok. Splynutie materiálneho a duchovného predstavuje stretnutie toho, čo je hore s tým, čo je dole. Z hľadiska špecifických parametrov sú sféry duchovné a sféry materiálne v protiklade. Kvôli zjednoteniu dvoch protikladov musíme vychádzať z úrovne, ktorá presahuje obe kategórie. V predchádzajúcich článkoch sme spomínali, že Hospodina obecne vystihujú dve mená. Menom “Elohim” sa Hospodin odhaľuje v limitoch fyzického sveta.

 

 

V tomto zmysle názov “elohim” súvisí s nižšími svetmi. Tetragramaton “ha vaje” súvisí s Hospodinom, ktorý je nad hranicami fyzického svta. “Ha vaje” sa týka vyšších svetov. Deň však končí a podstatu Hospodina nemožno definovať ani jednou z uvedených kategórií. Isteže sa nedá povedať, že Hospodina definujeme limitmi fyzického sveta. Nemôžeme však ani tvrdiť, že ho akosi zadefinujeme parametrami duchovného sveta. Veď tak ako fyzický, aj duchovný svet má svoje limity. Boh je však skutočne nekonečné, bezhraničné bytie.

 

Aby dve protikladné oblasti (hmotný a duchovný svet) mohli splynúť, musíme sa oprieť o silu, ktorá vychádza zo samotnej podstaty Boha, podstaty, ktorá je mimo všetkého, čo je hore (duchovné) a dole (hmotné). Vychádzajúc z uvedeného vidíme, že význam darovania Tóry je v poskytnutí schopností židovskému národu na odhaľovanie skutočnej podstaty Boha a následne schopnosti prepájať duchovný a materiálny svet. Ideu stručne vyjadrujú prvé tri slová Desiatich prikázaní: “Anochi hašem elokecha” – Ja som pán, tvoj Boh”.

 

Posledné slovo elokecha znamená meno elohim, ktoré popisuje Boha, keď sa dáva spoznať v hraniciach hmotného sveta. Z tohto veľmi podstatného dôvodu možno výraz “elohim” ako jediné pomenovanie Boha modifikovať prídavkom: môj Boh, tvoj Boh, náš Boh, atď., nakoľko predstavuje božskú životodárnu silu, odhaľovanú v limitoch materiálneho sveta. Druhým slovom Desiatich prikázaní je “ha vaje”, ktoré pomenúva Hospodina nad hranicami fyzického sveta. Druhé a tretie slovo Desiatich prikázaní naráža na horné a dolné svety.

 

Práve tieto dve slová, duchovná a materiálna dimenzia, nám dávajú schopnosť splynúť s darovaním Tóry. A z čoho odvodzujeme túto schopnosť? Zo samotnej podstaty Hospodina, ktorú vyjadruje prvé slovo Desatora: “anochi”, to jest “ja”. Slovo “anochi” prakticky vôbec nie je jedným z božích mien. Dôvodom je, že podstata Boha je nad všetkým, čo by akékoľvek meno mohlo obsiahnuť. Nakoniec meno ako také podstatu nedefinuje. “Anochi ha vaje elokecha” znamená, že zo zreteľom na podstatu Boha, ako ju vyjadruje slovo “anochi”, odvodzujeme schopnosť spájať duchovnú dimenziu, reprezentovanú slovom “ha vaje” s dimenziou materiálnou “elokecha”.

Preklad: Zuzana Szatmáry


rabín Baruch Myers l Máj 25, 2012 00:00 l Tlač l
Súvisiace články
Pre tlač kliknite sem.
Pridajte reakciu
Musíte sa prihlásiť alebo registrovať aby ste mohli písať komentáre.
2000Vaša reakcia môže obsahovať maximálne 2000 znakov. HTML tagy nie su povolené. Zmazať alebo