SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Lag B’Omer: Menší ale zato milý sviatok

Lag B’Omer: Menší ale zato milý sviatok

Pred príchodom sviatku Lag B’Omer (33. deň Omeru, 49 dní, ktoré prepájajú sviatky Pesach a Šavuot) môžeme najmä v Izraeli pozorovať ľudí ako prenášajú všetko, čo horí, aby zapálili obrovskú vatru.

 

Kam s tým smerujú? Na najbližší prázdny pozemok, kde môžu nakopiť tieto ich poklady do obrovských výšok a nedočkavo čakajú na noc Lag B’Omer. Zrejme ich najobľúbenejší čas roka, kedy môžu kopy premeniť na obrovskú vatru. Ak sa hocikoho opýtate, kvôli čomu je táto vatra, pravdepodobne sa dozviete, že je to na oslavu Rabbi Shimon bar Yochai. Bol to obrovský mudrc, ktorý žil  a učil približne polstoročia po páde druhého chrámu.

 

Čo leží za týmto tajomným sviatkom? Čo je také špeciálne na 33. dni Omeru? A kto bol Rabbi Shimon, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Lag B’Omer a prečo ho oslavujeme? Prečo vatry?

 

Trochu histórie

Prvých 33 dní Omeru je obdobie smútku. To znamená, že si nestriháme vlasy, nevykonávame svadby alebo počúvame hudbu. Prečo vlastne smútime? Rabbi Akiva, výnimočný mudrc Mishny, mal obrovský vplyv na učencov Tóry svojej doby. Mal až 24 000 žiakov. Napriek tomu, akí úžasní členovia tejto skupiny boli, mali jeden nedostatok: Nevedeli si navzájom prejovať lásku a rešpekt. Tragický dôsledok toho bola krátka ale katastrofálna epidémia, ktorá si vyžiadala životy týchto študentov - všetých 24 000. Táto epidémia trvala presne prvých 32 dní Omeru.

 

Aby sme lepšie pochopili dôsledok tejto tragédie pre ďalšie generácie Židov, je potrebné si uvedomiť nasledujúce fakty: Všetko, čo v dnešnej dobe vlastníme a študujeme z Tóry, či už všetky jej intepretácie, perspektívy, dimenzie a aplikácie, je z čias Rabbiho Akiva. Hoci Tóra v ústnom podaní stále existovala, každý, kto sa rozhodne ponoriť do štúdia Tóra, jej pridáva vlastnú príchuť a porozumenie. Preto je potom obohatená pre ďalšie generácie. Ako môžeme pozorovať, Tóra, ktorú vlasníme my, sa k nám dostala len vďaka Rabbimu Akiva a jeho piatich študentov, ktorých učil po tom, čo stratil prvú skupinu učencov.

 

Tóra, ktorú dnes študujeme, je nekonečná. Môžeme ju študovať celý život, ale aj tak ju “nedokončíme”. Napriek tomu nie je úplná. Existujú celé časti a dimenzie, ktoré nie sú postačujúco preskúmané; je tam mnoho dohadov a nejasnosti. Možno by to všetko bolo inak, ak by sme dostali celú Tóru od Rabbiho Akkiva. Tak, ako si ju osvojilo a interpretovalo jeho 24 000 žiakov. So všetkymi jedinečnými perspektívami a porozumeniami. Úmrtie prvej skupiny žiakov spôsobilo, že sme získali iba zlomok Tóry Rabbiho Akkiva.Namiesto plného znenia od 24 000 úžasných bytostí, máme interpretácie iba od piatich.

 

Nesmútime ani tak za príliž krátkymi životmi, neboli by dnes medzi nami aj keby žili dlhý život! Skôr postrádame stratené rozmery Tóry, jej stratené svety. Smútime nad vlastnou neschopnosťou kompletne sa prepojiť s Tórou, ktorá nám bola kvôli tejto strate spôsobená.

 

 

Vzájomná potreba

Je významné, že smrť prvej skupiny študentov bola spôsobená nedostatkom vzájomnej lásky a rešpektu. Ústne podanie Tóry môže existovať len vďaka jej priebežnému vstrebávaniu a začleneniu nových perspektív, interpretáciou či aplikáciami. Nové objavy sú jedinečné pre toho, kto ich objavil, ale potom sú dedičstvom celého Židovského národa. Tóra je úplná iba v prípade, že je vylepšovaná každým jedným Židom. Žiaden Žid, nech je akokoľvek múdry a talentovaný, nemôže sám dosiahnuť celistvosť Tóry. Preto, schopnosť oceniť prínos druhých, je predpoklad pre úplné prepojenie sa s Tórou. Ako sa mudrci pýtajú: “Kto je múdry?” Ich odpoveď znie: “Múdry je ten, kto sa učí od každého” (Ethics of the Fathers, 4:1).

 

Ak by sa tým piatim novým študentom podarilo prežiť a udržať následovníkov, určite by sa v učení nachádzali odlišnosti od toho, ktoré šírili žiaci Rabbiho Akkiva. Ak prvá skupina zlyhala v oblasti medziľudských vzťahov, druhá by tento problém určite napravila. Tak ako smútime za časťami Tóry, ktoré sme stratili kvôli nedostatku úcty jeden k druhému, tak oslavujeme znovu získané časti vďaka oddanosti jeden k druhému.

 

Celé sa to dialo špeciálne počas Omeru, obdobím, ktoré vrcholí oslavou prijatia Tóry na hore Sinai. Prijatie Tóry je hlavne o začleňovaní sa do Židovského národu. B-h nedal Tóru mne, tebe alebo hocikomu jednému. Dal ju Židovskému národu ako celku. Ten, kto sa nevie začleniť do kontextu židovstva, nemôže sa prepojiť na Tóru, dar od B-ha.

 

Na hlbšej úrovni smútime, že časť z nás, ktorá odmieta prijať fakt, že niekto iný by mohol mať niečo cenné, čo nás obohatí alebo nám pomôže porozumieť Tóru. Ak si dokážeme uvedomiť, čo nám toto môže spôsobiť, sme pripravení začať odznovu s čistou mysľou a povedomím našich kolegov a známych. Sme pripravení oslavovať naše začlenenie do Židovského národa a môžeme využiť túto celistvosť ako základ pre pochopenie Tóry.

 

Navyše, sme pripravení oslavovať opätovné zavedenie dedičstva Rabbiho Akkiva, čo je to, čo je nám oporou v našom úsilí o štúdium Tóry a dodržiavame až do dnešného dňa. Rabbi Akiva bol predurčený za toho, ktorý postúpi Tóru ďalším generáciám. Ak by nebolo tohto znovuzaloženia, nebolo by Tóry.

 

 

Rabbi Shimon Bar Yochai

Samozrejme, bol to Rabbi Shimon, najprominentnejší žiak Rabbiho Akkiva, ktorý zachoval ústne podanie Tóry. V Talmude (Shabbat 138a) je zaznamenané, že podľa názoru niektorých mudrcov, bola Tóra odsúdená na zabudnutie. Rabbi Shimon povedal: “Zachráň pán B-h, aby sa niekedy Tóra zabudla!” Podporil to veršom z Tóry, “Tóra nebude zabudnutá z úst potomkov Židov.” (Aj dnes víta návštevníkov hrobky Rabbiho Shimon, ktorá je včlená do nádherného pohoria na severe Izraela, tento nápis namaľovaný na vchode do pamätníka) .

 

Ako Talmud spomína (Gittin 67a), Rabbi Shimon bol člen skupiny, ktorá sa plne stotožnila s učením ich predchodcu. Bol to práve on, kto vďaka svojmu učeniu,  odhalil hĺbku Tóry a odkryl tajomstvá jej najskrytejších rozmerov. Toto učenie neskôr slúžilo ako základ pre Knihu Zohar, primárny zdroj Diela Kabaly či skrytých aspektov Tóry.

 

Raz, keď sa študenti Rabbiho Shimon zhromaždili na výuku, ich mentor spozoroval dobrú náladu, ktorá prevládala nad napätím medzi nimi. Poznamenal: “Je to preto, lebo udržujete atmosféru lásky a bratstva, ktorú si zasluhujú tí, ktorí sa zasluhujú o odhalenie Tóry.” Cez ich lásku a obavy jeden o druhého dosiahli úroveň jednoty, ktorá im dala obrovskú silu preniknúť do hĺbok vnútorných komôr Tóry.

 

Lag B'Omer je čas, kedy posilňujeme jednotu, špeciálne v úsilí dostať sa do hĺbok Tóry, ale aj čas rozvoja uznania, že Tóra (ako aj celé B-žské úsilie) je vec spoločná. Čím viac sa naučíme toto oceňovať, tým viac sa nám pramene Tóry (a aj naše vlastné duše) otvoria.

 

Vráťme sa ku vatre. Kniha, ktorá systematicky prezentuje učenie Rabbiho Shimon sa volá Zohar. Slovo “Zohar” znamená “Žiara” alebo “Svetielkovanie”. Tá kniha sa tak volá, lebo jeho učenie osvietilo temnotu a zmätok sveta. Slúži ako maják, ktorého svetlom sa môžeme riadiť pri životných zvratoch. Sám Rabbi Shimon sa v Zohari spomína ako “Botzina Kadisha” alebo “Svätá Lampa”. Na Lag B'Omer si uctievame jeho spomienku zapaľovaním sviečok alebo vatry, ktoré symbolizujú svetlo, ktoré nám poskytuje nekonečný plameň Tóry, hlavne jej vnútorné rozmery, ktoré boli odhalené Rabbim Shimonom.

 

(s láskavým dovolením aish.com preložila Erika Veselová)


by Yair Danielsohn l May 26, 2016 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
1 Reponses to „Lag B’Omer: Menší ale zato milý sviatok “

Ervin Rybár says:

May 15, 2017 3:33 PM

Pirkej Avot 4:1

Ben Zoma povedal: Kto je múdry? Ten, kto sa učí od každého človeka, pretože je povedané (Ž 119:99): “Od všetkých, ktorí ma poučovali, som získal poznanie.”

Kto je statočný? Ten, kto ovláda svoj pud, pretože je povedané (Prísl 16:32): “Lepší je zhovievavý ako hrdina, a ten, kto ovláda seba, je nad dobyvateľmi mesta.”

Kto je bohatý? Ten, kto sa teší zo svojho údelu, lebo je povedané (Ž 128:2): “Keď budeš požívať plody svojej práce, budeš šťastný a bude ti dobre.”
“Budeš šťastný” – na tomto svete, “bude ti dobre” – vo svete budúcom.

Kto je ctený? Ten, kto ctí iných, lebo je povedané (1S 2:30): Tých, čo ma ctia, budem ctiť, ale tých, čo mnou pohŕdajú, budú zľahčení.”

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or