SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Chanuka, Vianoce, Židia a darčeky

Chanuka, Vianoce, Židia a darčeky

Pred niekoľkými rokmi sa ma na úvodnej hodine judaizmu jedna  študentka opýtala, prečo si Židia na Chanuku dávajú darčeky.

 

Povedala som, že neviem, ale domnievam sa, že zvyk bol inšpirovaný kresťanskými Vianocami. Sľúbila som, že zistím viac a pustila som sa do výskumu.

 

Majú si Židia dávať na Chanuku darčeky?

Hneď na začiatku som zaznamenala, že nenachádzam jednoznačnú odpoveď. Každý židovský rituál má vlastný príbeh, presnejšie veľa príbehov. Je možné, že taký rozšírený zvyk, akým je chanukové obdarovávanie, by bol jednoducho iba vianočným kopírovaním kresťanských sviatkov? Pátranie v židovskej minulosti čiastočne potvrdzovalo moju počiatočnú hypotézu; balenie darčekov, hračiek, oblečenia, šperkov je inšpirované Vianocami. Iné aspekty rituálu majú židovské korene a každý aspekt napomáha vytvárať rituál v zmysle, aký zažívame v súčasnosti.

 

Dary súvisia s obeťami

Židovský zvyk dávania darov súvisí s darmi a obeťami v Chráme. Makabejský príbeh, ako ho poznáme z prvej a druhej knihy Makabejských. sa sústreďuje na fenomén obety. Gréci totiž v tom čase násilne nahradili obetnú bohoslužbu pohanskou a to viedlo k povstaniu a k vojne. Keď Židia prekvapivo porazili silnejšiu a mohutnejšiu grécku armádu, rozhodli sa obnoviť zničený chrám aj obetný oltár.  Opätovnému zasväteniu oltára, na ktorom zase mohli prinášať Hospodinovi obete, zasvätili sviatok Chanuka (chanukka po hebrejsky značí opätovné zasvätenie). (I Makabejskí 4:42-56)

 

Pôvodný chanukový príbeh teda rozpráva o obetovaní.  Nesústreďuje sa na zázračné  víťazstvo Židov nad Grékmi, nezaoberá sa príliš zázračným olejom. Príbeh oslavuje návrat k obetnému stolu, návrat k obetovaniu. Aj keď kniha Makabejských sa nezaoberá do podrobností spôsobom, akým sa udialo opätovné zasvätenie oltára,  môžeme použiť analógiu s ceremoniálmi, popísanými bibliou, konkrétne posvätením svätostánku (tabernákulum).

 

 

Náčelníci a vodcovia Izraela priniesli do svätostánku rozmanité dary, medzi nimi aj veci na výkon bohoslužby, napríklad strieborné nádoby,  zlaté misy, panvice, naberačky. ( 7:1-8:3) Chanukový dar nám teda umožňuje uctiť si Hospodina. Presne a práve preto takto Židia v rokoch po víťazstve nad Grékmi slávili Chanuku.

 

Od obetovania k štúdiu

Po zničení Chrámu roku 70  občianskeho letopočtu sa všetko zmenilo. Už nebolo kam prinášať obete. Uctievanie Hospodina sa z obetovania presunulo na štúdium a modlitbu. Sviatok Chanuka sa transformoval na sviatok obdarovávania. Namiesto darov pre bohoslužbu mali dary poslúžiť štúdiu či modlitbe.  Namiesto striebornej misy bolo možné darovať  napríklad talit alebo chumaš. Rabíni však  interpretovali Chanuku inak. Sústredili pozornosť na zázrak s olejom a na zákony o zapaľovaní menory.

 

V 18. storočí sa objavila ďalšiu interpretácia. Podľa mnohých súvisí výraz „chanuka“ s výrazom pre vzdelanie „chinuch“. Oba výrazy majú spoločný hebrejský koreň (chet/nun/chaf) a preto sa hlavným zvykom stalo počas sviatku štúdium Tóry. Podľa historika Eliezera Segala využívali rodiny o tomto čase príležitosť obdarovať učiteľov Tóry malou sumou peňazí, lebo za výuku Tóry sa peniaze nesmeli prijímať. Rodičia dali peniaze deťom, aby ich dali učiteľom a tak, ako to už býva, je možné, že aj deti zatúžili po darčeku.  Možno aj tu kdesi pramení zvyk darovať počas Chanuky peniaze.

 

 

Dary z vojnovej koristi

Podľa Marvina Tameanka pochádza zvyk z prvotnej oslavy Makabejských, ktorým slávili všeobecnú vojnovú prax – vojnovú korisť. Víťazstvom nad gréckymi armádami ukoristili Židia zbrane, výzbroj, kone a mince (Makabejskí 3:41). Mince boli rozdelené medzi víťazných vojakov, vdovy, siroty po padlých, ale aj medzi ľud vrátane detí. Podľa Tameanka odtiaľto pochádza zvyk obdarovávať na Chanuku peniazmi.

 

Ďalším dôvodom, prečo možno dávanie darčekov pokladať za židovský zvyk, je vzájomné pôsobenie medzi judaizmom a väčšinovou kultúrou.  Irvin Greenberg vo svojej knihe Prežívanie židovských sviatkov píše: „Chanuka je paradigmou  medzi vzájomným preberaním a prelínaním kultúr a asimiláciou. Každá generácia si interpretovala Chanuku po svojom, podľa svojich potrieb.“ Príbeh Chanuky bol podnietený miešaním gréckej a východnej kultúry. Židovská elita bola očarená helénskou kultúrou, mnohí Židia preferovali masívnu asimiláciu. Dávanie darov bolo a je základným príkladom zvyklostí, prebratých z vtedajšej dominantnej kultúry.

 

V dobe Makabejských boli peňažné dary obvyklé.  Dôstojníci kráľa Antiocha núkajú Matatijášovi  za vykonanie pohanských obetí zlato, striebro a iné dary (I Makabejskí 2:15-28). Kráľ Antiochos lamentuje nad vojnovými stratami, lebo nebude môcť udeľovať obvyklé dary (I Makabejskí 3:30). Perzský kráľ zničil svätyňu a ukoristené peniaze rozdal svojim priateľom (II Makabejskí 1:34-35). Všetky príklady ukazujú, že v dobe, keď sa udial príbeh Chanuky, prevládajúcou zvyklosťou v gréckej kultúre bolo obdarovávanie.

 

Uvažujme

Vytvorili sme si priestor na diskusiu o prelínaní a ovplyvňovaní judaizmu s väčšinovou kultúrou.  Chanuka môže byť úvahou, čo znamená byť slobodným človekom, ktorý súčasne žije a zúčastňuje sa života väčšinovej spoločnosti. Chanuka môže byť aj skvelou príležitosťou zamyslieť sa nad zdieľaním zvykov a tradícií. Chanuka môže byť aj zvažovaním, či prebratý rituál možno ešte považovať za židovský

 

Autorka absolvovala rabínske štúdiá na Hebrew Union College v New Yorku. Z angličtiny preložila Zuzana Szatmáry


by Jill Crimmingsová l Dec 22, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
3 Reponses to „Chanuka, Vianoce, Židia a darčeky“

Andrés Szatmáry says:

Dec 30, 2017 10:23 PM

Argentinsky prispevok na vztah Chanuky a Vianoc na tomto linku:
https://www.youtube.com/watch?v=RHi9CvqmF2g

relativita says:

Dec 14, 2017 9:59 AM

Velmi zaujimavy a poucny clanok. Dakujem

Trubiroch says:

Dec 23, 2014 10:46 PM

Načo taká dilema. Darčeky nosí sv.Mikuláš.

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or