SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Prečo Židia píšu slovo B-h práve takto

Prečo Židia píšu slovo B-h práve takto

Pre mnohých, hoci nie všetkých Židov je prejavom rešpektu  nenapísať Meno B-h v plnej verzii. Majú obavu, že slovo môže byť napísané na niečo, čo bude neskôr vyhodené alebo inak zničené.

 

Napríklad môžete vytlačiť kópiu článku, ktorý spomína slovo B-h, ale neskôr ju vyhodiť do koša spolu so starou kávovou usadeninou. Nie je to práve miesto velebiace majestát.  Židia bežne nepíšu žiadne Mená B-ha. Táto prax však nepochádza z prikázania “Nevezmeš meno Pána nadarmo”, ako sa mnohí domnievajú. V židovskom ponímaní toto prikázanie odkazuje iba na prevzatie prísahy a predstavuje zákaz použitia nadávok s Menom B-h, či už omylom alebo ľahkovážne (slovo sa zvyčajne prekladá ako "nadarmo", aj keď doslova znamená "falošne").

 

Judaizmus nezakazuje písať Meno B-h ako také, zakazuje iba jeho vymazanie alebo znehodnotenie. Avšak Židia dodržiavajúci náboženské pravidlá sa vyhýbajú bežnému písaniu akéhokoľvek Mena B-ha, pretože hrozí riziko, že napísané Meno môže byť neskôr poškodené, vymazané alebo zničené, hoci aj náhodne alebo niekým, kto si to neuvedomí.

 

Prikázanie nevymazať alebo poškodiť Meno B-h pochádza z 5. knihy Mojžíšovej, 12:03. V tejto pasáži je ľuďom prikázané, aby po príchode do zasľúbenej zeme zničili všetky prejavy súvisiace s modlárskymi náboženstvami tejto zeme a úplne zničili mená miestnych božstiev. Bezprostredne na to je nám prikázané, aby sme nečinili to isté nášmu B-hu.

 

 

Z toho rabíni vyvodzujú, že je nám zakázané zničiť akúkoľvek svätú vec a vymazať alebo poškodiť Meno B-ha. Je potrebné poznamenať, že tento zákaz vymazania alebo znehodnotenia Mena B-h sa vzťahuje iba na názvy, ktoré sú napísané v určitej trvalej forme. Ortodoxní rabíni si myslia, že písanie na počítači nepredstavuje trvalú formu, takže v prípade elektronickej podoby sa nejedná o porušenie zákazu napísať Meno B-h, a následne ani použitie funkcií backspace alebo vybrať a vložiť alebo kopírovať a vymazať slová alebo súbory s Menom B-ha v nich uvedenom.

 

Avšak akonáhle sa dokument vytlačí, stáva sa trvalou formou. To je dôvod, prečo Židia dodržiavajúci náboženské pravidlá sa vyhýbajú aj napísaniu Mena b-žieho elektronicky: pretože je tu riziko, že niekto iný ho vytlačí a poškodí. Za bežných okolností sa vyhýbame písaniu Mena použitím náhradných písmen alebo slabík, napríklad napísaním iba "B-h" s vynechaním “o”. Okrem toho, číslo 15, ktoré by obvykle bolo napísané v hebrejčine ako Yod-Hei (10-5), je normálne napísané ako Teit-Vav (9-6), pretože Yod-Hei je Menom.

 

Eliyokim Cohen

Z originálu preložila Martina Pastier


by Eliyokim Cohen l Jul 15, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or