SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa

Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa

 

Pred 2000 rokmi neprijali Židia kresťanské vnímanie Ježiša ako Mesiáša.  Pokúsime sa vysvetliť túto najčastejšie Židom adresovanú a  pálčivú otázku nie preto, aby sme iné náboženstvá znevažovali, ale aby sme vyjasnili židovský postoj a aby využili príležitosť na otvorené a zmysluplné hľadanie porozumenia, lebo či chceme či nechceme, naša cesta ku spáse vo svete, ktorý je len jeden pre všetkých, je aj tak spoločná.

 

 

Židia neprijali Ježiša ako Mesiáša, lebo

  1. nenapĺňal mesianistické proroctvá
  2. nemal dedičné predpoklady na Mesiáša
  3. biblické citácie, ktoré sa majú týkať Ježiša, sú nesprávne preložené
  4. Ježišova viera sa neopierala o spasenie národa

Čo je podstatou Mesiáša? Kto je Mesiáš?


Výraz mesiáš je obdobou hebrejského slova „mašiach“- pomazaný. Obvykle ním titulovali osobu, určenú na službu Hospodinovi, lebo ju pomazali olejom. (Exodus 29:7, I Kniha kráľov 1:39, , Jeremiáš II Kniha kráľov 9:3) Nakoľko každý kráľ a najvyšší kňaz boli pomazaní olejom, nazývame ich „pomazanými“ (mašiach alebo messiah).  Napríklad „Hospodin zakázal, aby som (ja, Dávid) zdvihol ruku na Pánovho pomazaného (Saula)...“ (I Samuel 26:11, Samuel 23:1, Izajáš 45:1, Žalmy 20:6) Ako vznikla židovská koncepcia Mesiáša? Jedným z ústredných leitmotívov biblických proroctiev je prísľub dokonalej budúcnosti, charakterizovanej mierom na celom svete a uznaním Hospodina. (Izajáš 2.1-4, Ozeáš 2:20-22, Ámos 9:13-15, Izajáš 32:15-18, 60:15-18, Míka 4:1-4, Zachariáš 8:23, 14:9, Jeremiáš 31:33-34)

V mnohých proroctvách nachádzame pasáže o potomkovi kráľa Dávida, ktorý  bude vládnuť vo prorokovanom veku dokonalosti (Izajáš 11:1-9, Jeremiáš 23.5-6, 30:7-10, 33:14-10, Ezechiel 34:11-31, 37:21-28, Ozeáš 3:4-5) Nakoľko každý kráľ je podľa zvyku pomazaný, aj pomazaného kráľa budúcnosti nazývame Mesiášom. Vyššie uvedený popis je v Biblii jediný, kde sa uvádza, že ten, kto príde v budúcnosti, je potomkom kráľa Dávida. Mesiáša spoznáme v kráľovi Izraela v dokonalom svete budúcnosti.

 

1. Nenaplnené mesiášske proroctvá


Čo má Mesiáš vykonať?

Podľa Biblie:

  1. vybuduje Tretí chrám (Ezechiel 37:26-28)
  2. všetkých Židov zhromaždí v zemi izraelskej (Izajáš 43:5-6)
  3. uvedie dobu svetového mieru a skončí s nenávisťou, zlobou, utrpením a chorobami. „Národ nezdvihne meč proti národu a človek viac vojnu nepozná.“ (Izajáš 2)
  4. Viera v Hospodina sa rozšíri po celom svete a ľudstvo bude ako jeden.: „Hospodin kráľom celého sveta bude –  od toho dňa Boh bude jeden a jedno bude meno jeho.“ (Zachariáš 14)

Ak ľudský jedinec nespĺňa čo len jednu Zákonom určenú podmienku, nie je Mesiášom. Nakoľko nikto ešte nenaplnil biblický popis budúceho kráľa, Židia na príchod  Mesiáša stále čakajú. Nikoho, kto sa kedy prehlasoval za mesiáša, ako napríklad Bar Kochba, Šabataj Cvi vrátane Ježiša za Nazaretu, preto nesmeli akceptovať. Kresťania namietajú, že Ježiš dané podmienky splní po svojom druhom príchode. Židovské biblické pramene však uvádzajú, že Mesiáš naplní proroctvá okamžite a priamo a Biblia koncept akéhosi druhého príchodu nepozná.

 

2) Chýbajúce predpoklady

 

A. Mesiáš ako prorok

Prorok (navi) je nielen veštec, ale aj „hlásateľ“ božej vôle. Napomína, varuje pred trestom Mesiáš bude po Mojžišovi najväčším prorokom v histórii. (Targum – Izajáš 11:2, Maimonides – Jad tešuva 9:2). Proroctvá možno v Izraeli vyslovovať, až keď zem bude obývať väčšina svetového židovstva, čo sa od roku 300 pred n. l nestalo. V Ezrových dobách sa väčšina Židov odmietla vrátiť z Babylonu do Izraela, preto smrťou posledných prorokov Hagaja, Zachariáša a Malachiáša proroctvá museli skončiť. Ježiš sa na scéne objavil cca 350 rokov po skončení proroctiev.

 

B. Potomok Dávida

Podľa židovských prameňov sa Mesiáš narodí ľudským rodičom a bude mať  normálne ľudské vlastnosti ako ostatní ľudia. Nebude polobohom ani nebude mať nadprirodzené vlastnosti. Z otcovej strany musí Mesiáš pochádzať od kráľa Dávida (pozri Genezis 49:10, Izajáš 11:1, Jeremiáš 23:5, 33:17, Ezechiel 34:23-24). Podľa kresťanov bol Ježiš plodom panenského zrodu, nemal otca – tým nie je splnená požiadavka na pôvod, odvodený od Dávida po otcovej línii.

 

C. Dodržiavanie Tóry

Mesiáš privedie Židov k  dodržiavaniu Tóry. Tóra uvádza, že všetky jej prikázania sú záväzné na večné veky a ktokoľvek by chcel v Tóre zmeniť čo len písmeno, sa okamžite sám identifikuje ako falošný prorok. (Deut. 13:1-4).

V Novom zákone Ježiš protirečí Tóre a podľa neho mnohé prikázania viac neplatia. Napríklad Ján 9:14 zaznamenáva, že Ježiš na šabat miesil, preto farizeji vyhlásili (verš 16), „Nedodržiava šabat.“

 

3) Nesprávny preklad veršov


Biblické verše možno pochopiť len štúdiom pôvodného hebrejského textu – štúdium odhaľuje v kresťanskom preklade množstvo nezrovnalostí.

 

A. Zrodenie z panny

Kresťanská myšlienka o panenskom počatí má pochádzať z Izajáša 7:14 – vo verši sa píše, že „alma“ porodí. Výraz „alma“ znamenal vždy mladú ženu, lenže kresťanskí teológovia o storočia neskôr zamenili mladú ženu za pannu, čo ladilo s pohanskými náboženstvami  prvého storočia, v ktorých bohovia často oplodňovali smrteľné ženy.

 

B. Trpiaci služobník

Kresťanstvo hlása, že kapitola 53 z Izajáša charkterizuje Ježiša ako„trpiaceho služobníka“. V skutočnosti Izajáš 53 priamo nadväzuje na tému za kapitoly 52 a popisuje vyhnanstvo a spásu židovského národa. Proroctvá sú písané v jednotnom čísle, lebo „Židia, židovstvo, židovský národ, Izrael“ sa považuje za jednu jednotku. V celom židovskom písomníctve sa opakovane o Izraeli, služobníkovi Hospodina, preto hovorí v jednotnom čísle (pozri Izajáš 43: Izajáš fakticky nie menej ako jedenásť ráz v kapitolách pred kapitolou 53 píše, že Izrael je služobníkom Hospodina. Presný text Izajáša 53 jednoznačne (a ironicky) konštatuje, že židovský národ je  v rukách národov sveta „bitý, drtený a ako ovca vedený na porážku“. Obdobné popisy a vykreslenie židovského utrpenia nájdeme v celom židovskom písomníctve (pozri žalm 44). Izajáš 53 uzatvára, že keď bude židovský ľud vykúpený, ostatné národy uznajú a príjmu zodpovednosť za veľké utrpenie a smrť Židov.

 

4) Židovská viera spočíva výlučne v zjavení pred národom a v spáse celého národa

Zakladateľmi tisícok náboženstiev v histórii boli jednotlivci, ktorí sa snažili ľudí presvedčiť, že oni sú skutočnými poslami či  prorokmi božími. Osobné zjavenie je však veľmi chabou základňou náboženstva. Nikdy totiž nie je isté, či je pravdivé. Keďže ostatní nepočuli, ako Boh s onou osobou hovorí, ostáva im len veriť slovám. Aj keď oná osoba k osobnému zjaveniu pridáva zázraky, ani to ešte nie je dôkaz, že je skutočným prorokom. Zázraky nič nedokazujú. Dokazujú len, (predpokladajme, že nie sú falošné) že daná osoba má isté schopnosti, čo nemá nič spoločné s nárokovaním si postavenia proroka. Judaizmus sa v jadre svojej viery nespolieha na zázraky. Základom viery v judaizme je spása ľudu – a Boh hovorí k celému národu., vtedy Náboženstvo má skutočný zmysel, ak je zakladateľom náboženstva Hospodin a Hospodin hovorí s každým, nie len s vybranou osobou.

 

Maimonides píše (Základy Tóry, kap. 8)

Židia neveria v Mojžiša, nášho učiteľa, pretože robil zázraky. Ak by čiakoľvek viera mala spočívať na zažitých zázrakoch, zotrvá onen človek v pochybnostiach. Veď zázraky môžu mať eskamotérsky či kúzelnícky pôvod. Mojžišove zázraky v púšti sa udiali, lebo boli potrebné a nie, aby nimi dokazoval svoju výnimočnosť a postavenie proroka.Čo je teda podstatou židovskej viery? Zjavenie na hore Sinaj. Videli sme na vlastné oči a počuli sme na vlastné uši, nezáviseli sme na svedectve iných...ako je povedané „zoči voči hovoril Boh s tebou...“ Tóra tiež konštatuje: „Hospodin neuzavrel zmluvu s našimi praotcami, ale s nami, so všetkými, ktorí tu dnes žijeme.“ (Deut. 5:3)

 

Judaizmus nie sú zázraky. Je to osobné, očité svedectvo každého muža, ženy a dieťaťa, ktorí pred 3 300 rokmi stáli na hore Sinaj.

 

Čakanie na Mesiáša

Svet zúfalo túži po mesiášskom vykúpení. A rozsah, do akého sme si vedomí problémov v spoločnosti, bude aj rozsahom našej túžby po vykúpení.  Podľa Talmudu totiž bude prvá otázka, ktorú dostane Žid na súdny deň „Túžil si po príchode Mesiáša?“ Ako možno príchod Mesiáša urýchliť? Veľkoryso milovať všetkých ľudí a dodržiavať zákony Tóry (najlepšie, ako dokážeme) a v tomto smere podporovať a podnecovať ostatných. Napriek depresiám a nešťastiam sa zdá, že svet k spáse predsa len speje. Očividným znakom je návrat Židov do zeme izraelskej a opätovný rozkvet krajiny. Zjavný je aj mohutný návrat mladých ľudí k Zákonu. Mesiáš môže prísť v ktorýkoľvek deň. Jeho príchod závisí od našich skutkov. Hospodin je pripravený, ak sme pripravení my. Ako povedal kráľ Dávid: „Vykúpenie príde dnes – ak pozornosť hlasu Jeho venuješ.“

 

Poznámky

1. Maimonides odvodzuje podstatné časti „Sprievodcu pre zmätených“ od základnej myšlienky, že Boh je netelesný, t.j. neberie na seba fyzickú podobu.  Boh je večný, nadčasový. Nekonečný, presahuje priestor. Nemôže sa zrodiť, nemôže umrieť. „Boh nie je smrteľný.“ (Tóra, 23:29)

 

2. V tvrdení, že Jozef adoptoval Ježiša a a tak Ježiš adopciou získal požadovaný pôvod, sú dva problémy:

a) Biblia nepozná nadobudnutie otcovskej kmeňovej línie adopciou. Ak kňaz adoptuje syna z iného kmeňa, synovi adopciou nevznikne na kňazskú funkciou nárok.
b) Jozef nikdy adopciou nemohol odovzdať, čo mu nepatrilo. Jozef pochádzal od Jekoniáša

( Matúš 1:11), čím spadal pod zákaz (vychádzajúci z kráľovej kliatby), že nikto z jeho potomkov ako kráľ nesmie zasadnúť na Dávidov trón (Jeremiáš 22:30, 38:30).

 

Aby vyriešili túto prekážku, obhajcovia tvrdia, že Ježiš od kráľa Dávida pochádza cez svoju matku Máriu, ktorej predkom má podľa byť Lukášovej tretej kapitoly kráľ Dávid. Tvrdenie obsahuje štyri základné problémy.

a) Na pôvod Márie k Dávidovi niet dôkazov. Tretia kapitola Lukáša sleduje Jozefov pôvod, Máriin nie.

b). Aj keby sme vysledovali Máriin pôvod až k Dávidovi, Ježišovi to nepomôže, lebo ako kmeňový pôvod  platí len línia otca, nie línia matky. Cf 1:18, Ezráš 2:59.

c) Keby sme aj uvažovali líniu matky, Mária nepochádzala z  mesiášskej rodiny. Podľa biblie musí byť Mesiáš potomok Dávida cez Dávidovho syna Šalamúna (II Samuel 7:14, I Kroniky 17:11-14, 22.9-10, 28:4-6). Tretia kapitola Lukáša nie je v tomto prípade relevantná, popisuje totiž líniu Dávidovho syna Natana a nie Šalamúna (Lukáš 3:31).


d) Lukáš 3:27 uvádza v genealogickom zozname Šeltiela a Zorobábela. Obaja sa objavujú ako potomkovia prekliateho Jekoniáša aj v Matúšovi 1:12. Máriin pôvod v tomto smere by ju teda tiež ako rodičku Mesiáša diskvalifikoval.

 

 

 

 

 

Rabín Shraga Simmons l Dec 2, 2010 03:13 l Tlač l
Pre tlač kliknite sem.
994 reakcií pre „Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa“

gewitter napísal(a):

Máj 31, 2013 07:44

Neparafrázuj slová Pána Ježiša, ak chceš nimi argumentovať, tak cituj presne. Povedal Nikodémovi - musíte sa narodiť znovu - z vody a z Ducha. Nehovorí samozrejme o telesnom krste. Pán Nikodémovi vysvetľuje - čo sa narodilo z tela, je telo, čiže - čo sa narodilo z Adama, je Adam - mŕtvy človek odsúdený na smrť - a už sme pri dedičnom hriechu. Čo sa narodilo z Ducha, je duch - duch, ktorý je od nášho telesného narodenia mŕtvy a preto ho musí Boh opäť vzkriesiť k životu - akým spôsobom, to Pán objasňuje s poukázaním na svoju zástupnú smrť, bez nej to nie je možné a židovský učiteľ zákona tomu veľmi dobre porozumel.
V každom prípade Pán Ježiš hovorí Nikodémovi tieto slová: "Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. ... Kto uverí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho." Aké meno ? Jahve = Hospodin = SOM KTORÝ SOM = Kristus - Immanuel - Jašua...

Čo si urobil ty ? Uveril si v meno Syna Božieho ? Nielenže nie, ale navyše tvrdíš, že On nie je Boží Syn. V takom prípade je úplne jedno, komu a čomu si uveril, či mohamedovi, allahovi, budhovi alebo UFO, lebo už si odsúdený.
Odpustenie hriechov nie je dobrý pocit po prenesení nejakej frázy, platí sa zaň krvou, ktorú ani allah, ani mohamed za teba neprelial.

gewitter napísal(a):

Máj 31, 2013 07:22

Tisíce kresťanov, ktorí prestúpili na islam ? Tisíce asi ťažko a ak tak určite nie kresťanov, ale náboženských zúfalcov, ktorí nikdy k Bohu nemali nijaký osobný vzťah. Možno stovky cvokov, ktorí predtým, než ich satan zviedol vykríkali to, čo ty - "Ježiš je najväčší klamár... čo najďalej od neho!" Peklu sa upísala krvou ďalšia duša, máš čo si chcel. Gratulujem. :))

Igor Dietrich napísal(a):

Máj 30, 2013 22:38

Možnože detail, ale dôležitý - vyznanie znie tak, že Muhammad je posol Boží - v kontexte, ako ním bol aj Mojžiš a Ježis. Muhammada nemožno ako proroka oddelovať od Mojžiša alebo Ježiša, ale to môžu ľudia porozumieť až vtedy, keď namiesto islamofóbie z médii spoznajú literatúru ...

Igor Dietrich napísal(a):

Máj 30, 2013 22:23

Judaizmus, islam a každé náboženstvo je k ničomu. Nezachraňuje človeka od hriechu a smrti, tým pádom nemá žiadny význam. ….

Gewitter – kde máš dôkaz? Tisíce kresťanov, ktorí prijali Islam Ti môžu dosvedčiť, že bytostne pocítili, že im Boh odpustil všetky hriechy, ktorých sa dopustili v živote, keď vyznali: „Niet Boha okrem jediného Boha a Muhammad je Jeho prorok.“. Kresťania podobne učia o tzv.znovuzrodení z vody a Ducha.aplikujúc to na krst obrátenia - ale Ježiš nepovedal Nikodemovi – musíš sa narodiť z vody a Ducha-musíš vyznaš, že ja som Boh a Pán..

A ďalšia nepreklenuteľná priepasť– podľa vás Boh pre Krista odpustil človekovi, ktorý bol odsúdený pre dedičný hriech a pre dedičný hriech nikdy nemohol vykonať dobrý skutok a mal len hriechy (presne podľa Pavla). Človek začína nový život a nemá už nič s tzv.starým človekom.Ja si ale neodpustím poznámku, že mnohí po prijatí Krista do svojho života stali sa k ľuďom horšími, ako boli predtým.Takže to tak nie je – že už nemajú nič s tzv.starým človekom…

V Islame neodpúšťa Boh kvôli Muhammadovi, ale vzhľadom na svoju jedinečnosť – svätosť a všemohúcnosť, lebo môže urobiť, čo chce, lebo milosť je v jeho moci, ďalej odpúšťa zadarmo (pokiaľ Ježiš mal pre naše hriechy trpieť a zomrieť – tak to už nebolo zadarmo)ďalej kvôli sebe samému, lebo je Boh milosrdný a najkrajšie na tom je, vymaže všetky hriechy , ale nevymaže im žiaden dobrý skutok, Dobré skutky, ktoré predtým vykonali, ostanú položené na váhe, aby sa aj z nich mohli veriaci radovať v raji.

Napokon, už by sa raz malo prestať hovoriť o tom, že Jahwe Židov je krutý Boh. Žalmy sú o milosrdenstve Božom, najmä Žalm 136 – myšlienku „lebo jeho milosrdenstvo je večné“ obsahuje každý verš.

Igor Dietrich napísal(a):

Máj 30, 2013 21:00

oprava: nebudeš sa klaniať inému ako jednému Bohu

Igor Dietrich napísal(a):

Máj 30, 2013 20:55

Protirečenie:
Evanjelium podľa Matúša je od neznámeho kresťana, nie od samého apoštola Matúša. Bol Pavlovým žiakom, ako aj Marek a Lukáš, ktorý vyrozprával,.čo sa mu dostalo od ľudí, ako to hneď v úvode priznáva.
Apoštol Barnabáš vo svojom Evanjeliu podáva takúto verziu: "Ježiš odpovedal : "A vy, za koho ma pokládate vy? " Peter odpovedal: "Ty si Kristus, Syn Boží." Tu sa Ježiš rozhneval a pozrel na neho plný hnevu.

O známom fakte, že Mt.3,17 sa teológmi chápe v zmysle adoptívneho synovsva je až príliš známe, aby Tvoju interpretáciu niekto mohol považovať za dôkaz. Nechaj si emocionálne výlevy o Kristovom utrpení - ani to nie je dôkaz. Dôkaz je večnosť Tóry a v nej nie je nič o modlitbe k Bohu Synovi a Bohu Duchu Svätom. Je napísané nebudeš sa klaniať jednému Bohu - bodka, žiaden Žid alebo moslim sa sTebou na Tvojej úrovni o tom nebude baviť.

gewitter napísal(a):

Máj 29, 2013 11:11

Nijaký žid, ktorý by bol pri zmysloch, by nemohol seba pozdvihnúť na úroveň Boha bez toho aby nevedel, že Ho Boh v tej chvíli potrestá za takéto rúhanie smrťou. Hospodin Pána Ježiša nielenže nepotrestal, ale pri Jeho kste oznámil židovskému národu: "Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie !" Mat. 3:17
Boh svojho Syna nepotrestal za rúhanie, lebo ako Jemu rovný sa žiadneho nedopustil, trestal Ho za hriechy každého z nás a to tak strašným spôsobom, aký strašný je hriech v Jeho očiach. Na Pánovi sa vyvŕšila ľudská zberba plná hriechu, stvorenie ponižovalo a mučilo svojho Stvoriteľa a On mu to dovolil, hoci stačilo jediné Jeho slovo a vo chvíli by boli všetci mŕtvi. Nezahubil ich, ani nezostúpil z kríža, hoci mohol, vypil svoj kalich dobrovoľného utrpenia až do dna. Visel na kríži nahý, opľutý, utýraný, zaliaty krvou a namiesto toho, aby uvalil spravodlivý trest na svojich mučiteľov, prosil: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia !" Luk. 23:34

A toto je naplnenie slov proroka Izaiáša 53 - do bodky a do písmena.

gewitter napísal(a):

Máj 29, 2013 07:42

Judaizmus, islam a každé náboženstvo je k ničomu. Nezachraňuje človeka od hriechu a smrti, tým pádom nemá žiadny význam. Iba živý Boh môže jednotlivcovi udeliť odpustenie a darovať mu večný život - našiel jediný spôsob, vďaka ktorému je to možné - smrť a zmŕtvychvstanie Božieho Syna - iná cesta neexistuje, aj keď sa všetci náboženskí maníci postavia na hlavu. :))

"Keď prišiel Ježiš do Cézaree Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov - čo hovoria ľudia, že kto som ja, Syn človeka ? Oni odpovedali - jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš a zase iní, že Jeremiáš alebo niektorý z PROROKOV. A povedal im - a vy čo hovoríte, že kto som ja ? A Šimon Peter odpovedal - Ty si Kristus, Syn živého Boha ! A Ježiš mu povedal - Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach." Mat. 16:13-17

"A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si naozaj Syn Boží !" Mat. 14:33

"Opäť sa ho opýtal najvyšší kňaz a povedal mu: Či si ty Kristus, Syn toho Požehnaného ? (Boha) A Ježiš povedal: Áno, JA SOM, a uvidíteSyna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rúcho a povedal - čo ešte potrebujeme svedkov ? Počuli ste to rúhanie... je vinný smrti." Mk. 14:61-64

Pre (ne)znalých odborníkov na SZ - "SOM (KTORÝ SOM)" je jedno z Božích mien. 2.Moj. 3:14 :))

Igor Dietrich napísal(a):

Máj 28, 2013 23:35

Už len krátko na záver. Ako som uviedol o vzťahu judaizmu k misionárstvu: „Judaizmus ho nepropaguje, hoci spravodlivý konvertita sa prijíma s otvorenou náručou.“ -s prekvapením som zistil, že táto – ak to tak smiem nazvať definícia – sa presne vzťahuje na to, ako sa zachoval Ježiš, poslaný IBA k Židom:

„Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch." Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." Ale on odvetil: "Ja som poslaný IBA k ovciam strateným z domu Izraela." No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: "Pane, pomôž mi!" On jej odpovedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." "Áno, Pane," vravela ona, "ale šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola je dcéra zdravá.“ (Mt.15,21-28)

Ani tu nemôže byť odosielateľ a posol v jednej osobe...

Igor Dietrich napísal(a):

Máj 28, 2013 19:53

Cesta, pravda a život:

“Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“ Mat. 5:19–20, Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“Mat.6,3-4 „Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ Mat.7:21 " Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" Mat.19:17 "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe'." Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ." Luk10,26-28

Stranka 5 z 100 « first ... «3 4 5 6 7 » ... last »
Pridajte reakciu
Musíte sa prihlásiť alebo registrovať aby ste mohli písať komentáre.
2000Vaša reakcia môže obsahovať maximálne 2000 znakov. HTML tagy nie su povolené. Zmazať alebo