SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa

Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa

 

Pred 2000 rokmi neprijali Židia kresťanské vnímanie Ježiša ako Mesiáša.  Pokúsime sa vysvetliť túto najčastejšie Židom adresovanú a  pálčivú otázku nie preto, aby sme iné náboženstvá znevažovali, ale aby sme vyjasnili židovský postoj a aby využili príležitosť na otvorené a zmysluplné hľadanie porozumenia, lebo či chceme či nechceme, naša cesta ku spáse vo svete, ktorý je len jeden pre všetkých, je aj tak spoločná.

 

 

Židia neprijali Ježiša ako Mesiáša, lebo

  1. nenapĺňal mesianistické proroctvá
  2. nemal dedičné predpoklady na Mesiáša
  3. biblické citácie, ktoré sa majú týkať Ježiša, sú nesprávne preložené
  4. Ježišova viera sa neopierala o spasenie národa

Čo je podstatou Mesiáša? Kto je Mesiáš?


Výraz mesiáš je obdobou hebrejského slova „mašiach“- pomazaný. Obvykle ním titulovali osobu, určenú na službu Hospodinovi, lebo ju pomazali olejom. (Exodus 29:7, I Kniha kráľov 1:39, , Jeremiáš II Kniha kráľov 9:3) Nakoľko každý kráľ a najvyšší kňaz boli pomazaní olejom, nazývame ich „pomazanými“ (mašiach alebo messiah).  Napríklad „Hospodin zakázal, aby som (ja, Dávid) zdvihol ruku na Pánovho pomazaného (Saula)...“ (I Samuel 26:11, Samuel 23:1, Izajáš 45:1, Žalmy 20:6) Ako vznikla židovská koncepcia Mesiáša? Jedným z ústredných leitmotívov biblických proroctiev je prísľub dokonalej budúcnosti, charakterizovanej mierom na celom svete a uznaním Hospodina. (Izajáš 2.1-4, Ozeáš 2:20-22, Ámos 9:13-15, Izajáš 32:15-18, 60:15-18, Míka 4:1-4, Zachariáš 8:23, 14:9, Jeremiáš 31:33-34)

V mnohých proroctvách nachádzame pasáže o potomkovi kráľa Dávida, ktorý  bude vládnuť vo prorokovanom veku dokonalosti (Izajáš 11:1-9, Jeremiáš 23.5-6, 30:7-10, 33:14-10, Ezechiel 34:11-31, 37:21-28, Ozeáš 3:4-5) Nakoľko každý kráľ je podľa zvyku pomazaný, aj pomazaného kráľa budúcnosti nazývame Mesiášom. Vyššie uvedený popis je v Biblii jediný, kde sa uvádza, že ten, kto príde v budúcnosti, je potomkom kráľa Dávida. Mesiáša spoznáme v kráľovi Izraela v dokonalom svete budúcnosti.

 

1. Nenaplnené mesiášske proroctvá


Čo má Mesiáš vykonať?

Podľa Biblie:

  1. vybuduje Tretí chrám (Ezechiel 37:26-28)
  2. všetkých Židov zhromaždí v zemi izraelskej (Izajáš 43:5-6)
  3. uvedie dobu svetového mieru a skončí s nenávisťou, zlobou, utrpením a chorobami. „Národ nezdvihne meč proti národu a človek viac vojnu nepozná.“ (Izajáš 2)
  4. Viera v Hospodina sa rozšíri po celom svete a ľudstvo bude ako jeden.: „Hospodin kráľom celého sveta bude –  od toho dňa Boh bude jeden a jedno bude meno jeho.“ (Zachariáš 14)

Ak ľudský jedinec nespĺňa čo len jednu Zákonom určenú podmienku, nie je Mesiášom. Nakoľko nikto ešte nenaplnil biblický popis budúceho kráľa, Židia na príchod  Mesiáša stále čakajú. Nikoho, kto sa kedy prehlasoval za mesiáša, ako napríklad Bar Kochba, Šabataj Cvi vrátane Ježiša za Nazaretu, preto nesmeli akceptovať. Kresťania namietajú, že Ježiš dané podmienky splní po svojom druhom príchode. Židovské biblické pramene však uvádzajú, že Mesiáš naplní proroctvá okamžite a priamo a Biblia koncept akéhosi druhého príchodu nepozná.

 

2) Chýbajúce predpoklady

 

A. Mesiáš ako prorok

Prorok (navi) je nielen veštec, ale aj „hlásateľ“ božej vôle. Napomína, varuje pred trestom Mesiáš bude po Mojžišovi najväčším prorokom v histórii. (Targum – Izajáš 11:2, Maimonides – Jad tešuva 9:2). Proroctvá možno v Izraeli vyslovovať, až keď zem bude obývať väčšina svetového židovstva, čo sa od roku 300 pred n. l nestalo. V Ezrových dobách sa väčšina Židov odmietla vrátiť z Babylonu do Izraela, preto smrťou posledných prorokov Hagaja, Zachariáša a Malachiáša proroctvá museli skončiť. Ježiš sa na scéne objavil cca 350 rokov po skončení proroctiev.

 

B. Potomok Dávida

Podľa židovských prameňov sa Mesiáš narodí ľudským rodičom a bude mať  normálne ľudské vlastnosti ako ostatní ľudia. Nebude polobohom ani nebude mať nadprirodzené vlastnosti. Z otcovej strany musí Mesiáš pochádzať od kráľa Dávida (pozri Genezis 49:10, Izajáš 11:1, Jeremiáš 23:5, 33:17, Ezechiel 34:23-24). Podľa kresťanov bol Ježiš plodom panenského zrodu, nemal otca – tým nie je splnená požiadavka na pôvod, odvodený od Dávida po otcovej línii.

 

C. Dodržiavanie Tóry

Mesiáš privedie Židov k  dodržiavaniu Tóry. Tóra uvádza, že všetky jej prikázania sú záväzné na večné veky a ktokoľvek by chcel v Tóre zmeniť čo len písmeno, sa okamžite sám identifikuje ako falošný prorok. (Deut. 13:1-4).

V Novom zákone Ježiš protirečí Tóre a podľa neho mnohé prikázania viac neplatia. Napríklad Ján 9:14 zaznamenáva, že Ježiš na šabat miesil, preto farizeji vyhlásili (verš 16), „Nedodržiava šabat.“

 

3) Nesprávny preklad veršov


Biblické verše možno pochopiť len štúdiom pôvodného hebrejského textu – štúdium odhaľuje v kresťanskom preklade množstvo nezrovnalostí.

 

A. Zrodenie z panny

Kresťanská myšlienka o panenskom počatí má pochádzať z Izajáša 7:14 – vo verši sa píše, že „alma“ porodí. Výraz „alma“ znamenal vždy mladú ženu, lenže kresťanskí teológovia o storočia neskôr zamenili mladú ženu za pannu, čo ladilo s pohanskými náboženstvami  prvého storočia, v ktorých bohovia často oplodňovali smrteľné ženy.

 

B. Trpiaci služobník

Kresťanstvo hlása, že kapitola 53 z Izajáša charkterizuje Ježiša ako„trpiaceho služobníka“. V skutočnosti Izajáš 53 priamo nadväzuje na tému za kapitoly 52 a popisuje vyhnanstvo a spásu židovského národa. Proroctvá sú písané v jednotnom čísle, lebo „Židia, židovstvo, židovský národ, Izrael“ sa považuje za jednu jednotku. V celom židovskom písomníctve sa opakovane o Izraeli, služobníkovi Hospodina, preto hovorí v jednotnom čísle (pozri Izajáš 43: Izajáš fakticky nie menej ako jedenásť ráz v kapitolách pred kapitolou 53 píše, že Izrael je služobníkom Hospodina. Presný text Izajáša 53 jednoznačne (a ironicky) konštatuje, že židovský národ je  v rukách národov sveta „bitý, drtený a ako ovca vedený na porážku“. Obdobné popisy a vykreslenie židovského utrpenia nájdeme v celom židovskom písomníctve (pozri žalm 44). Izajáš 53 uzatvára, že keď bude židovský ľud vykúpený, ostatné národy uznajú a príjmu zodpovednosť za veľké utrpenie a smrť Židov.

 

4) Židovská viera spočíva výlučne v zjavení pred národom a v spáse celého národa

Zakladateľmi tisícok náboženstiev v histórii boli jednotlivci, ktorí sa snažili ľudí presvedčiť, že oni sú skutočnými poslami či  prorokmi božími. Osobné zjavenie je však veľmi chabou základňou náboženstva. Nikdy totiž nie je isté, či je pravdivé. Keďže ostatní nepočuli, ako Boh s onou osobou hovorí, ostáva im len veriť slovám. Aj keď oná osoba k osobnému zjaveniu pridáva zázraky, ani to ešte nie je dôkaz, že je skutočným prorokom. Zázraky nič nedokazujú. Dokazujú len, (predpokladajme, že nie sú falošné) že daná osoba má isté schopnosti, čo nemá nič spoločné s nárokovaním si postavenia proroka. Judaizmus sa v jadre svojej viery nespolieha na zázraky. Základom viery v judaizme je spása ľudu – a Boh hovorí k celému národu., vtedy Náboženstvo má skutočný zmysel, ak je zakladateľom náboženstva Hospodin a Hospodin hovorí s každým, nie len s vybranou osobou.

 

Maimonides píše (Základy Tóry, kap. 8)

Židia neveria v Mojžiša, nášho učiteľa, pretože robil zázraky. Ak by čiakoľvek viera mala spočívať na zažitých zázrakoch, zotrvá onen človek v pochybnostiach. Veď zázraky môžu mať eskamotérsky či kúzelnícky pôvod. Mojžišove zázraky v púšti sa udiali, lebo boli potrebné a nie, aby nimi dokazoval svoju výnimočnosť a postavenie proroka.Čo je teda podstatou židovskej viery? Zjavenie na hore Sinaj. Videli sme na vlastné oči a počuli sme na vlastné uši, nezáviseli sme na svedectve iných...ako je povedané „zoči voči hovoril Boh s tebou...“ Tóra tiež konštatuje: „Hospodin neuzavrel zmluvu s našimi praotcami, ale s nami, so všetkými, ktorí tu dnes žijeme.“ (Deut. 5:3)

 

Judaizmus nie sú zázraky. Je to osobné, očité svedectvo každého muža, ženy a dieťaťa, ktorí pred 3 300 rokmi stáli na hore Sinaj.

 

Čakanie na Mesiáša

Svet zúfalo túži po mesiášskom vykúpení. A rozsah, do akého sme si vedomí problémov v spoločnosti, bude aj rozsahom našej túžby po vykúpení.  Podľa Talmudu totiž bude prvá otázka, ktorú dostane Žid na súdny deň „Túžil si po príchode Mesiáša?“ Ako možno príchod Mesiáša urýchliť? Veľkoryso milovať všetkých ľudí a dodržiavať zákony Tóry (najlepšie, ako dokážeme) a v tomto smere podporovať a podnecovať ostatných. Napriek depresiám a nešťastiam sa zdá, že svet k spáse predsa len speje. Očividným znakom je návrat Židov do zeme izraelskej a opätovný rozkvet krajiny. Zjavný je aj mohutný návrat mladých ľudí k Zákonu. Mesiáš môže prísť v ktorýkoľvek deň. Jeho príchod závisí od našich skutkov. Hospodin je pripravený, ak sme pripravení my. Ako povedal kráľ Dávid: „Vykúpenie príde dnes – ak pozornosť hlasu Jeho venuješ.“

 

Poznámky

1. Maimonides odvodzuje podstatné časti „Sprievodcu pre zmätených“ od základnej myšlienky, že Boh je netelesný, t.j. neberie na seba fyzickú podobu.  Boh je večný, nadčasový. Nekonečný, presahuje priestor. Nemôže sa zrodiť, nemôže umrieť. „Boh nie je smrteľný.“ (Tóra, 23:29)

 

2. V tvrdení, že Jozef adoptoval Ježiša a a tak Ježiš adopciou získal požadovaný pôvod, sú dva problémy:

a) Biblia nepozná nadobudnutie otcovskej kmeňovej línie adopciou. Ak kňaz adoptuje syna z iného kmeňa, synovi adopciou nevznikne na kňazskú funkciou nárok.
b) Jozef nikdy adopciou nemohol odovzdať, čo mu nepatrilo. Jozef pochádzal od Jekoniáša

( Matúš 1:11), čím spadal pod zákaz (vychádzajúci z kráľovej kliatby), že nikto z jeho potomkov ako kráľ nesmie zasadnúť na Dávidov trón (Jeremiáš 22:30, 38:30).

 

Aby vyriešili túto prekážku, obhajcovia tvrdia, že Ježiš od kráľa Dávida pochádza cez svoju matku Máriu, ktorej predkom má podľa byť Lukášovej tretej kapitoly kráľ Dávid. Tvrdenie obsahuje štyri základné problémy.

a) Na pôvod Márie k Dávidovi niet dôkazov. Tretia kapitola Lukáša sleduje Jozefov pôvod, Máriin nie.

b). Aj keby sme vysledovali Máriin pôvod až k Dávidovi, Ježišovi to nepomôže, lebo ako kmeňový pôvod  platí len línia otca, nie línia matky. Cf 1:18, Ezráš 2:59.

c) Keby sme aj uvažovali líniu matky, Mária nepochádzala z  mesiášskej rodiny. Podľa biblie musí byť Mesiáš potomok Dávida cez Dávidovho syna Šalamúna (II Samuel 7:14, I Kroniky 17:11-14, 22.9-10, 28:4-6). Tretia kapitola Lukáša nie je v tomto prípade relevantná, popisuje totiž líniu Dávidovho syna Natana a nie Šalamúna (Lukáš 3:31).


d) Lukáš 3:27 uvádza v genealogickom zozname Šeltiela a Zorobábela. Obaja sa objavujú ako potomkovia prekliateho Jekoniáša aj v Matúšovi 1:12. Máriin pôvod v tomto smere by ju teda tiež ako rodičku Mesiáša diskvalifikoval.

 

 

 

 

 

by Rabín Shraga Simmons l Dec 2, 2010 3:13 AM l Print l
Click here to print.
1118 Reponses to „Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa“

gewitter says:

Mar 13, 2016 11:37 AM

Hovoríte o Mesiášovi a pritom ho nepotrebujete, načo na neho teda čakáte ? To ste mi ešte nevysvetlili. Keď čítam vaše príspevky, nemôžem sa zbaviť dojmu, že trpíte pocitom akejsi rodovej nadradenostii. Otcom Abrahámom sa vaši predkovia oháňali i pred Pánom Ježišom, v tomto smere ma neprekvapujete a On im musel povedať niečo veľmi nepríjemné - "Keby ste boli deťmi Abrahámovými, robili by ste jeho skutky, ale teraz ma hľadáte zabiť, človeka, ktoý som vám hovoril pravdu, ktorú som počul od Boha, to Abrahám neurobil. Keby bol Boh vašim otcom, milovali by ste ma, lebo ja som vyšiel z Boha a prišiel som, neprišiel som sám od seba, On ma poslal. ... Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. ... Kto je z Boha, počúva slová Božie, vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha." Toto slovo Božieho Syna bolo adresované vám, židom a ja nemám k tomu čo dodať. Snáď iba toľko, že si vyprosujem, aby ste ma obviňovali z nenávisti a prenasledovania židov v mene môjho Spasiteľa, ktorý je mimochodom podľa tela ŽID. Prenasledovali vás a prenasledujú náboženskí fanatici plní antisemitizmu a nenávisti, ale keď tak čítam vaše príspevky, myslím, že sa v ničom od nich neodlišujete.

relativita says:

Mar 13, 2016 9:29 AM

gewitter, este maly dodatok. Zidia a len zidia maju zmluvu s B-hom, takze nepotrebuju ziadne dodatky. Uz vobec nie od 'hriesnych ludi'. Cirkev organizuje a ritualizuje to iste ucenie, ktore vy hlasate a chcete silou mocou rozsirovat. A prave, v mene tohoto ucenia sa v dejinach pachali zlociny na nevinnych ludoch. Ci ste teda proti nabozenskym ludom a cirkvi, to na veci nic nemeni. Tak mi prosim, nechodte s vasim milosrdenstvom, v mene boha.

relativita says:

Mar 12, 2016 9:34 PM

gewitter, aj keby som bol 'len' zid a 'nic viac', to by uz uplne stacilo, aby som mal pravdu. Zidia tu totiz vtedy uz davno boli, ked akoze prisiel ten vas 'spasitel' a dobre zili aj bez neho. Nepotrebovali ho, ani jeho 'rady', nepotrebuju ho a ani ho nebudu potrebovat. Ved naco? Co potom zial prislo, nuz to dejiny dokazuju... Tu bolo to 'srdce' a' boh' a hlavne obsah!, ale nie B-h zidov. Vy si len myslite, ci nahovarate, ze pouzivate 'vase pisma'. Vy pouzivate preklady a tieto robili 'hriesni ludia', aby som pouzil vasu nomenklaturu. Viete velmi dobre, ze mylit sa je ludske. Kto ohodnotil preklady prof. Rohacka? Zasa len 'hriesni' ludia, ze? Zial vo vasom pripade vseobecne, boli preklady s hroznymi konzekvenciami. Ci som nabozensky clovek, to vy mozete len predpokladat, ale to je tipicke u vas, uz to aj beriete ako 'bernu mincu'. A ci pocuvam rabina? Co su to za dohady? Nehovoriac o tom, ze zidia maju 'priamy drat' k B-hu, nepotrebuju nejakeho sprostredkovatela a su priamo B-hu zodpovedni za svoje ciny. Vy si namyslate, ze ste si 'prenajali' pravdu pre seba. Nuz si tu 'pravdu' aj pre seba nechajte a sa nestarajte o, a do inych. Zidia su si vo veci mesiasa isti a nepotrebuju to inym nanucovat! Kto chce veri, kto nie, to je jeho vec. Ostatne, nemate sancu vyvratit argumenty horeuvedeneho clanku, tak dajte konecne pokoj a nenapadajte inych. Uz by vsak bolo nacase, aby ste zacail 'vrtat' do mohamedanov, aby ste boli pripraveni...
p.s. Samozrejme nemyslim len vas osobne, ale takych, ako ste vy.

gewitter says:

Mar 12, 2016 8:24 PM

P. relatívny - vy ste zrejme žid, ale nič viac. Používam vaše písma na argumentáciu k téme, vy iba osobné invektívy. Dokladám Božím slovom prečo Ježiš je Mesiáš, vy nedokážete citovať ani jeden verš a vysvetliť, prečo ním má byť niekto iný a aké je jeho poslanie. Mňa neobviňujte z toho, že niekto v Božom mene likvidoval židovský národ, nie som katolík ani antisemita a ako ste si nie raz mohli všimnúť, dosť ostro vystupujem voči náboženstvu a náboženským ľuďom, lebo je to celé zle. Vy ste tiež iba náboženský človek, čo povie rabín, to je zákon bez ohľadu na to, či je to pravda, alebo nie a viac sa nad tým nezamýšľate. Pán Ježiš vyzýval židov, aby skúmali Písma, lebo ony hovoria o ňom, vy neskúmate nič a vôbec sa nelíšite od akéhokoľvek iného náboženstva - forma bez obsahu, bez srdca a bez Boha.
Čo sa týka profesora Roháčka, jeho preklad židovských písem z pôvodných jazykov patrí k najlepším a najpresnejším, aké boli doteraz urobené.

Robert says:

Mar 12, 2016 6:55 PM

relativita, v pohode že sem chodí gewitter, nič to, nič sa nedeje, ale ak máš iný názor OK. ... p. Michael zablokujte ma, myslím vážne, nemám záujem už sem písať. Aspoň dlhšiu dobe nie. .. pozdravujem p. Lubomíra. Kiežby som bol tak presvedčený ako on.

Robert says:

Mar 12, 2016 4:08 PM

jednoducho,. ľudstvo je polarizované na základe ega, a to ego je takmer všetko čo vidíme okolo seba. Civilizácie, politiku, biznis atd.... Mesiáš to ego zničí, tým, že ho pretransformuje, zmení jeho polaritu.

Robert says:

Mar 12, 2016 3:23 PM

jednoducho gewitter považuje Ježiša Nazaretského, za mesiáša, za spasiteľa ľudstva. hm, ten mesiáš bude mať to čo zmení podstatu človeka. Ježiš vytvoril do sveta: kresťanstvo, a to je viac menej konzervatívne. Niekde až príliš je konzervatívne, a to je potom likvidačné pre iné skupiny. Tak to nieje mesiášske. .... existuje zmena reality, a ten mesiáš zmení realitu. ... je to niečo podobné, ako v tejto dobre autá, dalo by sa to chápať ako zmenená realita. Skús nejaké auto premiestniť v čase napr. do 14. storočia. :) Ako by tam na to auto reagovali?:) Tak niekto tým že objavil auto v 19.storočí zmenil realitu sveta. A už my berieme tie autá ako samozrejmosť, ale človek v 14. storočí našu realitu, tie autá by nechápal. ... niečo podobné spraví ten mesiáš, ale v tej "podstate človeka", on akože neobjaví nejaký liek, alebo nejakú novú techniku, ale zmení realitu človeku, že už nebude človek taký ako je teraz. Ten budúci človek to bude brať tak, že to že taký je, je jeho samozrejmosťou, presne ako my berieme dnes tie autá. ... a v realite sa to odrazí tak, že človek nebude napr. liberál, lebo ten vytvára svoj konzervatívny protipól atd... Lebo práve tieto protipóly vytvárajú na svete: vojny, utrpenie atd... A to že niekto toto berie ako nemožné, je pochopiteľné, lebo ešte nieje zmenená jeho realita. Jednoducho na toto nemá ešte mozog. "upravený". ... a spravil niečo takéto ten Ježiš? odpoveď nech si dá každý sám. :) ... a ten kto je neoliberál tak isto nevytvára mesiášsky svet, lebo vytvára aj protipól. A to vedie k vojnám. A zase ten kto je konzervatívny vytvára tak isto svoj protipól a to tak isto vedie k utrpeniu a nenávisti atd... Teda mesiáš vytvorí to, čo zjednotí všetkých ľudí na svete. Tak, že zmení ich realitu.

relativita says:

Mar 12, 2016 9:52 AM

solomon, omluvam sa vam, moja odpoved platila gewitter-ovi.
gewitter, vy vychadzate z nespravnych pramenov a predpokladov. Prelozeny original moze byt chybny, ci uz z neznalosti, alebo umyselne, ved papier znesie vsetko... Ale, to je vas problem. Vas, vami uznavany 'spasitel', ked teda akoze bol spasitelom, tak si nesplnil svoju ulohu, lebo musi este (raz?) prist. (Teda ten 'spaseny' svet ale vyzera...) Ovsem, to je tiez vas problem. Nik vam vsak nebrani uznavat mesiasa, ktory podla ocakavania zidov, este len -a to v danom case- pride. Precitajte si horeuvedeny clanok este raz a pre mna, za mna este vela razy, a teda dajte konecne zidom pokoj. Zidia do vas nezabrdaju, nestaraju sa o vase 'vidiny', lebo su si isti svojou vecou. A vy? A co sa vaseho vyznania tyka, viete asi tiez dobre, ake zlociny sa v jeho mene v historii napachali. Ved len v novsej historii, Slovensky stat, s fararom! na cele, poslal vyse 70000 zidov, teda vlastnych obcanov, na smrt a za kazdeho este zaplatil! Atd., atd., atd. Ked sa s takym niecim vyrovnate (ci ste toho vobec schopny), tak potom mozete so zidmi diskutovat o buducnosti. Inac je to len 'mlatenie prazdnej slamy' z Vase strany...

gewitter says:

Mar 11, 2016 6:21 PM

Ješua sa narodil zo ŽENY - panny a nebol počatý mužom, ako predpovedal prorok Izaiáš, rozdrvil hadovi hlavu a had mu rozdrvil pätu. Mária a jej snúbenec Jozef boli potomkami kráľa Dávida, ako členovia kráľovskej rodiny mali právo na trón v Judei - kráľ sa narodil do kráľovskej rodiny, hoci jej majestát bol prikrytý chudobou. Je to celé proste úžasné, škoda, že to nemôžete vidieť.

gewitter says:

Mar 11, 2016 6:06 PM

To som od vás chcel vedieť p. relatívny - aké poslanie má mať váš mesiáš, čo od neho očakávate a prečo iba váš, nežidovské národy nemajú na záchrancu právo ? Ak máte k dispozícii originál starého zákona v pôvodných jazykoch, tak vy vyhľadajte miesto z Izaiáša, ktoré som ja citoval z prekladu prof. Roháčka.
V článku nad diskusiou sa píše, že jeho biologický otec má byť potomkom kráľa Dávida, nie matka - kde je to napísané ?
Prvá zmienka o Mesiášovi je zaznamenaná už v 1. knihe Mojžišovej, kde ju adresuje Hospodin Boh hadovi a žene - NIE MUŽOVI !
Citujem: "A položím nepriateľstvo medzi tebou (had-satan) a medzi ŽENOU, medzi tvojim semenom a medzi JEJ semenom, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu." Toto sa stalo v raji, kedy hebrejský národ ešte neexistoval a Pán zasľubuje Záchrancu všetkým ľuďom. Akého ? Zo semena ŽENY, nie MUŽA. Jedná sa o Tóru, ktorú akceptujete, či ?
Dookola opakujete - bude to syn ľudského otca, ale žiadne Bohom zjavené slovo túto vašu teóriu nepotvrdzuje. Podľa mňa tomu nerozumiete a ani sa nad tým hlbšie nezamýšľate.

Page 4 of 112 « first ... «2 3 4 5 6 » ... last »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or