SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Prečo dodnes Židia milujú Jeruzalem?

Prečo dodnes Židia milujú Jeruzalem?

Láskyplný vzťah Židov k Jeruzalemu ako hlavnému mestu judaizmu má korene v samotnej Tóre. Tanach (Päť kníh Mojžišových, Proroci, Spisy – teda písaná Tóra) obsahuje stovky a stovky miest, kde sa spomína Jeruzalem.

 

Talmud dopodrobna rozoberá naše puto k tomuto mestu. Na druhej strane sa v Koráne nenachádza jediná zmienka o Jeruzaleme, hoci si naň moslimovia robia nároky. V kontexte našej lásky k Izraelu, a zvlášť k Jeruzalemu, je na mieste otázka: „Prečo sa tak veľmi zameriavame na jedno konkrétne miesto? Nie je Boh prítomný na každom mieste na svete?“ Otázku môžeme rozšíriť ešte o dimenziu času a môžeme sa pýtať: „Prečo sú niektoré dni považované za posvätné? Nie je Boh prítomný v každom čase?“

 

Odpoveď na uvedené otázky je: Áno, Božiu prítomnosť môžeme pociťovať na každom mieste a v každej chvíli. Boh predsa stvoril priestor a čas, je im nadradený. Aj napriek tomu Tóra, ktorú Boh stvoril, a ktorá tiež presahuje hranice priestoru a času, ustanovuje niektoré mimoriadne dôležité miesta a časové obdobia. Keďže Tóra predstavuje nemennú Božiu vôľu, máme istotu, že posvätnosť Jeruzalema nikdy nezanikne. Vždy bol a vždy bude najposvätnejším miestom na svete.

 

Jeruzalem je dokonca dôležitejší a posvätnejší ako hora Sinaj. Na tomto mieste síce prišlo k zoslaniu Desatora, ale stalo sa tak z Božej iniciatívy, ľudia boli len prijímateľmi zjavenia. Posvätnosť Jeruzalema spočíva do veľkej miery v ľudskom úsilí, lebo to boli práve ľudské ruky, ktoré postavili oba Chrámy a vysvätili územie tohto mesta. Toto všetko len prispelo k jeho trvalej posvätnosti.

 

Kráľ Dávid, vo svojej veľkej múdrosti, odkúpil od miestnych obyvateľom zem, na ktorej mal stáť budúci Chrám, lebo vedel, že toto miesto je posvätné. Bolo to práve na tomto mieste, kde Abrahám ponúkol svojho syna Izáka ako obeť. Jakub mal na tomto mieste víziu o anjeloch, ktorí vystupujú a zostupujú po rebríku z nebies. Miesto, na ktorom stál Chrám, je pozemskou bránou do neba.

 

Srdce každého Žida sa zachveje od šťastia, keď prichádza k posledným pozostatkom Chrámu, k Západnému múru (Múr nárekov). Ten bol súčasťou vonkajších hradieb Chrámu, ktoré boli rozširované v období Herodesovej vlády. A tých príbehov, ktoré by tieto obrovské kamene vedeli rozprávať. Všetky bolesti a utrpenie Židov počas celých dejín sú ukryté v týchto starobylých kameňoch. Milióny vyronených sĺz a milióny tichých modlitieb bolo zanechaných na tomto posvätnom mieste. Najspodnejšie kamenné bloky vyhladili dlane nespočetného množstva Židov, ktorí sa dotýkali ich posvätného povrchu v snahe priblížiť sa k odrazu „Božej tváre a srdca“.

 

(zdroj Chabad.org, preložil Peter Godovič)


by Yeruchem Eilfort l May 8, 2013 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
20 Reponses to „Prečo dodnes Židia milujú Jeruzalem?“

Igor Dietrich says:

May 26, 2013 4:04 PM

Krátko k nižšiemu podpichovaniu : V Biblii nájdeme, že o mnoho prorokoch bolo známe, že mali viac ako jednu ženu a že žiaden prorok túto prax nezakazoval. Ani Ježiš nevyslovil jedno slovo proti polygamii.

Islam je jediným náboženstvom, ktoré vymedzilo hranice pre polygamné manželstvo (nie je povolený vyšší počet ako 4) a zároveň doporučuje manželstvo len s jednou ženou: „...pojměte z žen, které se vám líbí, jen dvě, tři neb čtyři za manželky, však obáváte-li se nějak, že byste nejednali spravedlivě, ožeňte se pouze s jednou...”(Korán, Kap.Zeny). V praxi to podľa zistenej štatistiky vyzerá takto: „„sotva jedno percento muslimov má viac ako jednu ženu.”

Robert says:

May 25, 2013 11:17 PM

Igor, ale Boh nepovedal, že budeš mať 10. žien, ako to majú bohatí muslimovia.
Igor, od zvieraťa ďalej - Jeden samec a desať samíc. Vieš ako, nemože sa až tak rozširovať to o čo ma Boh záujem, a to úprimná láska.

Igor Dietrich says:

May 22, 2013 6:50 AM

A keď malý čarodejník vyrástol v múdrosti a obľube u Boha i u ľudí, ako muž zrelého veku riekol: „Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť. POZRITE na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú ani neshromažďujú do stodôl, a váš nebeský Otec ich živí! A či ich vy o veľa neprevyšujete?”(Mt.6,25-26)

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým pohŕdať - nemôžete slúžiť Bohu i mamonu.Preto vám hovorím...”(Mt.6,24)

Igor Dietrich says:

May 21, 2013 10:58 PM

Róbert, nečítaš to v kontexte..To tvrdili (poniektorí) Židia, že Ježiš bol čarodejník. Tí totiž neveril bodu č.3 – Ježiš sa narodil z Panny. Preto si to treba porovnať s následovným veršom: 3,59:A podobá se Ježíš před Bohem Adamovi: On stvořil jej z prachu a potom mu řekl „Budiž!“ a on byl!.“ V slovenskom preklade s vysvetlivkami je to takto: Ísov (Ježišov) príklad u Boha je podobný príkladu Adama (zrodenie Ježiša bez otca, ktoré veľa ľudí spochybňuje, nie je pre Boha ničím novým alebo ťažkým, pretože tým istým spôsobom, ako predtým stvoril Adama, stvoril i Ježiša) . Stvoril ho (Ježiša) zo zeme (hliny) a potom jej (tejto hline) povedal: „Buď (staň sa tým, čím sa máš stať) “ a ona je (stala sa a takýmto spôsobom sa Adam i Ježiš zrodili) .“

Od tohoto je už celkom zrejmé pochopiť príčinu, prečo Boh Ježišovi dovolil oživovať hlinu, robiac z nich vtáčikov (ináč vtáci sú symbolmi slobodních stvorení – ale to je už môj postreh). Ak Ježiš dokázal oživiť hlinu, Boh mohol tiež stvoriť druhý krát Adama,ako na počiatku – „ A podobá sa Ježiš pred Bohom Adamovi“.

2 alternatívy : čarodejník alebo druhý Adam (a žiaden Boh)
„Narození Ježíše zbožné Marii bylo zázračné, byl to akt Boží vůle. Volba tohoto druhu stvoření v té době je pochopitelná a zajímavá. Zdá se, že medicína byla svým způsobem v různých krajích oblíbená. Současníci Ježíše sešli z pravé stezky a byli také tvrdohlaví. Bůh jím ukázal svou moc v nové formě stvoření. Ukázal jim, že má neomezenou moc a že jejich spasení se může uskutečnit jen tehdy, když se Mu podrobí a uvěří v Něho. Dokázal to jasně v živém příkladě stvoření Ježíše. Předcházel tím zázraky, které Ježíš později s Boží pomocí provedl, šlo o zázraky víceméně medicínské povahy.“

Robert says:

May 21, 2013 11:22 AM

Igor, ano, je to v koráne čo píšeš, ale je tam aj to že ježiš je čarodejník :) že oživil hlineného vtáčika

Igor Dietrich says:

May 21, 2013 12:02 AM

...Bolo to práve na tomto mieste, kde Abrahám ponúkol svojho syna Izáka ako obeť. Jakub mal na tomto mieste víziu o anjeloch, ktorí vystupujú a zostupujú po rebríku z nebies. ...

Zdá sa mi vhodné k tomuto uviesť, že tieto udalosti sú zaznamenané aj v Koráne a čo je zaujímavé - prvý preklad hebrejskej biblie do arabčiny existoval až 200 rokov po Muhammadovej smrti.

Podobne to platí o faktoch podaných v Novom Zákone, z ktorého je v Koráne uvedené napr.že:
1.Ježiš bol pravdivý posol Boží
2.Ježiš bol jedným z Božích prorokov a nie falošným prorokom,ako to tvrdili Židia
3.Ježiš nemal pozemského otca a narodil sa z panny
4. Ježiš bol Slovom (zoslanom) od Boha
5.Ježiš bol Mesiáš (alebo gr.Kristus)
6. Ježiš bol pre Boha veľmi dôležitým, tzv. priblíženým k Bohu 7. Ježiš na konci sveta opäť príde a povedie s veriacimi boj proti "Antikristovi" Prvý preklad Nového Zákona do arabčiny vznikol 1000 rokov po Muhammadovej smrti, čo znamená, že tieto články viery boli arabom sprístupnené cez Korán už 1000 rokov pred prvým arabským prekladom Nového Zákona - či sa to už niekomu páči alebo nie, fakty nepopustia a pýtajú sa: "prečo ?"...

Robert says:

May 9, 2013 6:25 PM

gewitter, a máš to aj na SME, zahraničie 2. strana, s tým vlakom

Robert says:

May 9, 2013 5:57 PM

gewitter, napísal som ti 8. že onedlho havaruje vlak, a 9. havaroval proste sa vykolajil, vieš ako ja schizofrenik musím vedieť

Robert says:

May 9, 2013 5:56 PM

gewitter, máš to aj v aktualitách.sk - vykolajil sa vlak dnes, aby si si to overil

Igor Dietrich says:

May 9, 2013 3:49 PM

Naozaj nie je v Koráne ani jediná zmienka o Jeruzaleme? Naozaj? Rétorika možno pre niektorých priťažlivá - ale v relácii k literárnym a historickým faktom nevedecká a zámerne zavadzajúca, že pán prekladateľ Godovič?

Bod 1.:

Korán 17,1:“Jedinečný je Ten, ktorý za noci preniesol poddaného Svojho z Posvätnej mešity do mešity Al Aqsa , okolie ktorej sme požehnali, aby sme mu ukázali niektoré z našich znamení.“

= Al Aqsa je mešita, ktorá sa nachádza v Jeruzaleme.

Bod2.:

Muslimovia sa nemodlili od začiatku smerom ku Kábe ,ústrednej svätyne moslimov Mekke, ale určitý čas sa modlili smerom k Jeruzalemu. Prorok Muhammad si však želal, aby Boh smer modlenia muslimov zmenil ku Kábe, ktorú Abrahám s Ismailom na Boží príkaz dostavali a ktorá bola prvou stavbou na zemi určenou na uctievanie Boha jedného jediného. Smer modlenia bol Bohom zmenený a muslimovia sa už nemodlili a dodnes sa nemodlia v smere Jeruzalema, ale v smere Posvätnej mešity v Mekke. Nájdete to v Koráne 2 , 142-145. Stačí, alebo viac?

Page 1 of 2 1 2 »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or