SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Päť najväčších darov, ktoré dostali Židia

Päť najväčších darov, ktoré dostali Židia

Byť Židom prináša výhodu vzácnych božích darov, ktoré by sme nikdy nemali brať za samozrejmé.

 

Albert Einstein raz zaskočil obecenstvo, keď oznámil, že “je mi ľúto, že som sa narodil ako Žid.” Ľudia boli šokovaní. Ako mohol tento veľký muž vyhlásiť takú divnú vec? Einstein však pokračoval s potmehúdskym úsmevom: “pretože som tak prišiel o privilégium stať sa Židom z vlastného rozhodnutia.”

 

A rabín desiatej generácie ja som sa nerozhodol stať Židom, bolo to moje právo od narodenia. Avšak s múdrosťou veku a s perspektívou svetských skúseností som dospel k poznaniu, že mi moja identita poskytuje vzácne božie dary, ktoré by sme nikdy nemali považovať za samozrejmosť. Tu je päť najväčších požehnaní Žida:

 

 

1. Naše jedinečné poslanie

Sedel som na letisku v Dallase a čítal som si stránky Talmudu pripadajúce na ten deň, keď sa pri mojom sedadle pristavil postarší kňaz, jednoznačne identifikovateľný podľa goliera a opýtal sa ma: “Prepáčte mi, že Vás vyrušujem.  Vidím, že čítate hebrejskú knihu a že máte na hlave klobúk. Nie ste náhodou rabín?”

 

Keď som mu odpovedal, že veru som rabín, pokračoval: “Dúfam, že sa Vám to nebude zdať divné, ale po celý svoj život som dúfal, že jedného dňa stretnem rabína. Viete, i keď som kňaz, vždy som cítil, že Židia sú ľud Písma a že majú obzvlášť blízky vzťah s Bohom. Ste vyvolený boží národ a Vy ako rabín ste jedným z duchovných vodcov národa. Vždy som túžil požiadať rabína o požehnanie. Bolo by teraz možné požiadať Vás, aby ste ma poctili touto láskavosťou?”

 

Nedokážem slovami opísať, ako som bol touto požiadavkou pohnutý. Dal som mu kňazské požehnanie z Tóry a prečítal som mu to v pôvodnej hebrejčine. Dojalo ho to k slzám. Pri všetkej pokore som pochopil, že to pre neho bolo pojítko k pôvodnej Tóre. Nech nás už rozdeľujú akékoľvek teologické otázky - a veru je ich mnoho - jasne rozpoznal jedinečnú roľu judaizmu, ktorý má slovami Izajáša slúžiť ako “svetlo národom”. Židia sú priamymi potomkami Abraháma, Izáka a Jakuba, národa, ktorý stál pri úpätí horí Sinaj a obdržal Tóru, aby ju odovzdával z generácie na generáciu. Židia boli “vyvolení” nie aby hlásali nadradenosť ale aby prijali zodpovednosť za šírenie božích odkazov pre zvyšok ľudstva.

 

Abrahámovi, prvému Židovi, povedal Boh: “Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa, urobím tvoje meno veľkým a stane sa z teba požehnanie” (kniha Genesis 12:2). Nielen Abrahamovi potomkovia budú požehnaní, oni sami sa stanú požehnaním - zdrojom božského duchovna, dobra a svätosti tu na zemi. Môže byť niečo vzácnejšie ako byť súčasťou národa, ktorý bol poverený touto úlohou?

 

 

2. Tóra

Prejavom špeciálnej účty, ktorú iní pociťujú voči Židom ako ľudu Písma je aj otázka, ktorú mi často kladú: Čo na to vraví judaizmus? Z troch veľkých náboženstiev - judaizmu, kresťanstva a islamu - je naše to najstaršie. Naše učenia a tradície siahajú najďalej do minulosti.

 

Podľa Midraš, prv ako Boh dal Tóru židovskému národu, opýtal sa všetky ostatné národy sveta, či by ju boli ochotné prijať. Každý z nich sa najprv pýtal na jej obsah, predtým, ako sa rozhodnú prijať záväzok. Keď zistili, že jedno či viaceré z  prikázaní by im zabránili pokračovať v spôsobe života ktorý je v protiklade s božími etickými pravidlami, odmietli. Iba Židia bez zaváhania odovzdali svoje životy Božej vôli. Židia neboli ani tak vyvolení, ako voliaci národ, ľud, pre ktorý morálka nie je definovaná iba osobným vkusom, či šťastím podľa samoúčelného hesla “čokoľvek mi robí dobre v tejto chvíli.”

 

Byť Židom znamená poddať sa božiemu právu s pevným presvedčením že náš Stvoriteľ bol natoľko zhovievavý, že nám dodal akúsi používateľskú príručku k tomu, ako žiť dobrý život - život, ktorý nám pri hľadaní svätosti zaručí veľké šťastie. A byť Židom znamená každý deň prehlásiť: “Aký úžasný je náš údel a aký skvelý je náš osud”, pretože máme privilégium počuť Boha ako k nám priamo prehovára cez Tóru ktorú nám dal pri hore Sinaj.

 

3. Pokrok

Thomas Cahill, Ír hlboko ohúrený prínosom Židov a judaizmu ľudstvu, napísal medzinárodný bestseller s názvom “Dar Židov: ako kmeň púštnych nomádov zmenil spôsob akým všetci zmýšľajú a cítia”. V knihe pripisuje Židom zásluhu nielen na monoteizme a myšlienke osobného vzťahu k Bohu, pripomína nám, že práve tieto koncepty viedli k chápaniu, že máme osobnú zodpovednosť za seba a za svoje vzťahy s našimi susedmi ako aj k účte voči dejinám ako takým. Korene toho, čo považujeme za západné vnímanie individuality, osobnej zodpovednosti, svedomia a ručenia za seba a za svet - všetko toto, tvrdí Cahill, sa dá vystopovať k monoteizmu Židov.

 

Potom dospeje k tomu, že pravdepodobne najhodnotnejší dar, ktorý judaizmus dal svetu je myšlienka pokroku. Pred vznikom judaizmu, vysvetľuje Cahill, ľudia verili, že život je uzavretý kruh. Narodíme sa. Umrieme. Príde ďalšia generácia a zopakuje proces. Život nemá smerovanie, len sa opakuje. Až pri Abrahamovi a božích príkazoch “odíď zo svojej zeme, zo svojho rodiska a zo zeme svojho otca, do zeme, ktorú ti ukážem” spoznávame myšlienku života ako cesty objavovania.

 

Abraham, ako Cahill objasňuje, nie je len prvým Židom. Je prvým Bádateľom, prvým človečom, ktorý sa cielene vydal smerom k neznámemu. Myšlienka života ako procesu či postupnosti vytvorila samotnú ideu dejín, rozdielu medzi prítomnosťou a minulosťou a pohybu smerom k naplneniu osudu.

 

To je myšlienka stojaca za židovským princípom tikkun olam - zdokonaľovania sveta. Máme povinnosť stať sa partnermi Boha v dokončení stvorenia. Je to úžasná úloha a obrovská zodpovednosť - zároveň však aj cenný dar, ktorý dáva našim životom zmysel a cieľ.

 

 

4. Optimizmus

Byť Židom znamená uvedomovať si, že svet ešte nedosiahol svoj nebesky nariadený koniec. Boh má s nami plány, ktoré sa časom naplnia. Nech to trvá akokoľvek dlho, Židia zostávajú veční optimisti. Napriek všetkým hrôzam dejín a holokaustu ostatného storočia sme nikdy nestratili vieru v prorocký sľub príchodu Mesiáša - času, kedy národ nepozdvihne meč proti národu a mier zavládne na celej zemi.

 

Golda Meir to povedala takto: “Židia si nemôžu dovoliť luxus pesimizmu.” Ben Gurion nám pripomenul, že v Izraeli “na to, aby ste boli realisti, musíte veriť v zázraky.” A Maimonides zahrnul vieru v mesiášske vykúpenie na konci dní medzi trinásť kľúčových princípov našej viery.

 

Židia sa dávno naučili hľadieť ďaleko za akékoľvek problémy dneška v plnej viere v prorokmi sľúbenú skvelú budúcnosť. To nútilo Židov byť neustále optimistami. Tak ako bolo stvorenie sprevádzané božím ohodnotením “a bolo to dobré”, aj Židia hľadia na každodenný život cez rovnakú božskú perspektívu. Aj keď to momentálne nedokážeme pochopiť, nejakým spôsobom to všetko smeruje k niečomu dobrému.

 

Tento dar optimizmu je to, čo premieňa v našich životoch bolesť na nádej, ťažkosť na výzvu, problémy na sebadôveru v horších časoch - v skratke je to kľúč k zasvätenému a zmysluplnému životu.

 

5. Dar iných

Náboženstvo je definované aj iným než našou vierou vo Všemohúceho. Prejavuje sa a overuje sa kvalitou našich vzťahov s ďalšími ľudskými bytosťami. To je dôvod, prečo bolo desatoro prikázaní odovzdaných na dvoch samostatných tabuliach. Prvých päť prikázaní sa týka vzťahu medzi človekom a Bohom, ďalších päť je o vzťahu medzi ľuďmi. Spolu predstavujú dvojitý svet ľudskej zodpovednosti.

 

Je to neuveriteľne myšlienka. Všetci sme rodina. Máme spoločného nebeského otca.  Keď pomáhame iným, robíme Boha šťastným. Keď ich ignorujeme alebo im ubližujeme, Boh vzlyká a my nezvládame svoju zodpovednosť. Najväčšia bolesť je cítiť sa osamelý, najväčšia starosť je nemať nikoho, s kým by sme zdieľali našu životnú cestu.

 

Veľký rabín Hillel si trúfol identifikovať ako najdôležitejší verš Biblie ten, ktorý nám prikazuje milovať blížneho svojho ako seba samého. Byť Židom znamená vedieť, že nikdy nie sme sami. Vedieť, že sme vždy v modlitbách ostatných, pretože každá modlitba je písaná v množnom a nie jednotnom čísle. Znamená to vedieť, že každý z nás je súčasťou väčšej, starostlivej komunity.

 

Každý z týchto darov by bol dostatočný na to, aby si zaslúžil našu vďačnosť - dajeinu. O koľko viac musíme ďakovať za to, že sme ich obdržali všetky. Čo sú podľa vás ďalšie významné dary vyplývajúce zo židovstva? Napíšte nám.

 

(s láskavým dovolením aish.com preložil Daniel Levický Archleb)


by Rabín Benjamín Blech l Nov 27, 2015 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
86 Reponses to „Päť najväčších darov, ktoré dostali Židia“

Robert says:

Dec 20, 2015 6:58 PM

koki, tak sa maj krásne, a šťastné a veselé ! :))

Robert says:

Dec 20, 2015 6:45 PM

koki, ak by si cchel akože s tým ježišom,tak by si musel mať mysel viery, nie pevnú mysel ako majú mentalisti, jasnovidci, alebo vedci, podnikatelia atd... . Volá sa to mysel viery, takú mal ježiš. Ale ty máš mysel viery prekríženú myslou tradície a myslou zbožnosti. Mysel viery možeš jedine nadobudnúť tak ako ju nadobudol ten ježiš, alebo eliáš. Inak nie. ... gewitter a jeho zbor ten má odborne povedané fundamentalistickú mysel, posadnutú. To tiež nieje mysel viery. Mysel viery je čiastočne tam kde je svetlo života. A to je to čo maľovali okolo ikon. Tá glória zlatá. Zobrazovali tým, že toto je človek mysle viery, je svatý = dokonalý. ... ale či taký ten dotyčný bol, to neviem. Len tí ľudia v minulosti o týchto veciach vedeli ďaleko viac ako súčasník. Oni to tak zobrazovali, ako nejaké vyjadrenie, ako symbol atd.. a vy katolíci ste to zobrali ako fakt. A protestanti to odsúdili, lebo mali názor, že nikto nemože byť takí svatí, a tobož to nejako znázorňovať. Tam bol spor, medzi cirkvami, jedna na to poukazovala, a druhá odmietala. Ale to vyjadrenie je podľa mňa správne, tej glórie. Len nieje správne sa k tomu modliť, uznávať to ako svaté, len preto, že je tam znázornená skutočná svatosť. naozaj skutočná. to je fakt.

Robert says:

Dec 20, 2015 5:39 PM

koki, teraz ti napíšem o jednom dávnom spore, medzi jedným knihtlačiarom a katolíckou cirkvou. ... Benátsky knitlačiar Aristide Torchiana vydal kedysi knihu: Deveď brán do královstva tieňov, alebo lepšie povedané do Tieň tvojej mysle. A táto kniha ho stála život, že bol odsúdený v roku 1666 na smrť upálením inkvizíciou. ... ide o to, že v knihe sa tvrdí to, že ty ako človek máš zmetenú mysel. Že na teba majú vplyv rozne skutočnosti, reálie atd.. sveta. Ak by si nemal zmetenú mysel, tak by si bol tak silný, žeby si mohol určiť svoj osud, bez pomoci božej. Toto kedysi dotyčnému autorovi a knítlačiarovi nadiktoval diabol, Lucifer. Takto to uvádza kniha. ...... v knihe sú aj obrázky, a vieš akého typu? takého, ako býva častokrát na konci časopisu Televízia. Dva obrázky, jeden je úplný a druhý je neuplný a ty máš vidieť a nájsť 10 rozdielov . A takéto obrázky boli aj v tej knihe. A na tomto Torchiana poukazoval, že tvoja mysel je slabá, teda zmatená, keď nevidíš tie rozdieli medzi obrázkami. Keď ich chceš vidieť tie rozdieli, tak sa musíš sústrediť, aby si videl tie rozdieli. Teda potrebuješ pevnú mysel. A tento objav pevnej mysle stál dotyčného život. On tvrdil, že je to od Diabla, a to bez mučenia. ... V čase osvietenectva takéto knihy našli silnú podporu. A silnú podporu má aj súčasná veda. Tam musíš mať tiež pevnú mysel, pevnú mysel musíš mať vo všetkom čo má "svietiť", presne ako zornička na nočnej oblohe teda egyptský Lucifer. ... preto aj kristus kedysi tvrdil, že svet patrí diablovi. Pokrok, veda - materializmus.

Robert says:

Dec 20, 2015 4:50 PM

koki, vidíš ten extrém, afrika, najubú tam detí ako maku, a potom európa staraj sa, extrém, jeden aj druhý. A ešte aj to slnko je tam extrémne. .. všetko s mierou, aby som neškodil sebe a ani inému.

Robert says:

Dec 20, 2015 4:47 PM

koki, a preto najlepšie je byť normálny človek, nie extrém a to akéhokoľvek druhu, vtedy máš proti sebe zase extrémnu opozíciu. Ako sa vraví, zlatá stredná cesta. .. a na tej ceste ani ja niesom, tiež som extrémista, napr. v myslení aj v sexovaní :))) - to ako sranda :)

Robert says:

Dec 20, 2015 4:39 PM

koki, a aj preto tí prví kresťania išli do chudoby, aby nemali akože účasti na diablovom dianí. A dnes? ... také zbory? .. hulákajú tam a v davovej psychóze vyvolanej, tvrdia že je to duch svatý, ... a na konci odíde pastor na novom aute domov. :) .. sám ten ježiš tvrdil tomu zasranovi, aby sa vzdal všetkého keď chce akože byť s ním aj majetku a on to odmietol .... ale to neznamená že ten zasran je zatratený, nieje pre každého byť pustovníkom na púšti a pomáhať nezištne ako sa len dá. ... Niekto musí aj zarábať a pokrok niesť aj tie vojny robiť, aj intrigy v parlamente robiť, nie len o svatosti snívať :))

Robert says:

Dec 20, 2015 4:32 PM

... má team, a ten tzv. Diabol je jeho členom. To len ježiš proti nemu boril a kresťania po ňom. Ale napr. starí egypťania ho uctievali ako zorničku. Nosil pýchu, zlato, prepych - toto prví kresťania odmietali. .. ale on je v teame a šefom tam je ten tzv. Boh. .. bez diabla by nebolo majetku, zlata, peňazí, miliardárov atd... jasne aj vojen. Ale ani nijakej civilizácie. On je jeden z tých ktorí sa starajú o ľudskú nedokonalosť a to dokonale. Veď to vidíš ako to tu všade funguje. ježiš ho neporazil, len na chvíľu vyhnal. Diabol je potrebný je to ten ktorý "dopomohol" každému človeku a národu k majetku. Aj pracháčom ktorý sa modlia v mešitách. Aj katolíkom.

Robert says:

Dec 20, 2015 4:26 PM

koki, on tam nechcel tie obety so zvieratami, potom kameňovanie, ... oni chceli od neho archu aby ju získal, dokonca sa stretol s tým eliášom, potom chceli od neho aby stál na čele protirímskej vzbury, čo odmietol, keďže neuznával násilie - kto mečom bojuje aj mečom zahynie. Čisto biblia je slabá na odhalenie tej minulosti. On vedel, že dokonalý teda svatý človek nemá jednu podstatnú vec a to opozíciu, ale nevedel ako to spraviť. Možeš o tom vedieť, aj on to vedel , to je jedna vec, ale urobiť to, to je druhá vec. A to druhé nikto nevie. ... stačí sa kuknúť na život okolo nás, na politiku, náboženstvá, ideológie, atd... proste na všetko okolo nás. Liberál má kontra konzervatívca. A preto nie je dokonalý ani jeden z nich. .... dokonalosť = svatosť nemá opozíciu, nijakú. ... zober židov, majú opozíciu: arabov, nacistov atd... preto niesú dokonalí=svatí. ... jednoducho pozemský človek bude mať vždy niečo proti sebe. ... aj v prírode to tak je, napr. Noc má opozíciu Deň. .... kedysi boli hebreji svatí=dokonalí, to bolo vtedy keď nemali opozíciu. Ježiš to tušil ale neurobil ... stačí sa pozrieť na to čo vzniklo jeho posobením, kresťanstvo, a kresťanstvo má opozíciu napr. judaizmus, alebo islam. :) A zase opačne. .... preto dokonalý=svatý človek neexistuje, može to iba tušiť, ale urobiť to nevie nikto. Možeš byť dokonalejším, ale nie dokonalým. To znamená, že sa dokážeš s každým podebatovať, a nájdeš aj to dobré v tom inom názore napr. na svet. .... a preto sa vraví, že Boh je Bohom všetkých ľudí, aj vrahov a násilníkov, aj Isisákov - odrezávačov hláv, lebo nájde aj na nich niečo dobré, na rozdiel od človeka. Je aj Bohom Putina:) aj Porošenka :)na ktorom vzájomní oponenti nič nevidia dobré. Preto som tu neraz napísal, ak chceš akože sa priblížiť k tomu "Bohu" tak apoliticky. A na to, nemusíš byť ani judaista, ani kresťan, ani islamista, nič také. Mať čo najmenej oponentov. koki Boh nemá opozíciu, lebo mu dá nakoniec každý za pravdu. Boh má team.

Koki says:

Dec 20, 2015 3:55 PM

Chápem je ťažké nájsť ihlu v kope sena a pravdu v mori klamstiev. Pochopil by som keby rabíni Ježišovi iba nerozumeli a pokladali by ho za nejakého mága, lenže oni o ňom cieľavedome až dodnes klamú celý národ a ten ich falošné bájky s dôverou prijíma. Smutné a tragické...

Robert says:

Dec 20, 2015 11:26 AM

koki, ten ježiš aj prednášal v tom chráme, a to čo si potom zobral k poslednej večeri bolo niečo z chrámového pokladu /inventára/. .... koki, nikto neujde svojmu osudu. Nič tomu nezabráni.

Page 1 of 9 1 2 3 4 5 » ... last »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or