SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Mesiac Elul je mesiacom nášho pokánia

Mesiac Elul je mesiacom nášho  pokánia

Pred pár dňami sa skončil výnimočný mesiac Elul, teda mesiac pokánia. Prináša so sebou akýsi pocit psvätnej úcty, nakoľko si uvedomujeme, že tvárou v tvár Novému roku nadchádza obdobie súdenia skutkov.

 

Pred mnohými rokmi sa vravievalo, že keď v synagógue vyhlásia na šabat dátum prvého dňa Elulu, prítomní pri slovách "mesiac Elul" upadnú do mdlôb. Zvyčajne nám šabat pred Elulom umožňuje zamýšľať sa nad významom nadchádzajúceho mesiaca a tak sa pripraviť na príchod Roš Chodešu, prvého dňa mesiaca Elul. Tohto roku nadíde Roš Chodeš hneď po šabate, takže priamo zo šabatu vstúpime do mesiaca Elul.


Ani Ledodi Vedodi li
Slovo Elul tvoria hebrejské písmená alef-lamed-vav-lamed. Písmená sú skratkou verša z Piesne piesní (Šir Ha širim). Poému napísal kráľ Šalamún vo forme ľúbostnej piesne ako metaforu vzťahu medzi Hospodinom a židovským ľudom. Vo verši sa hovorí "ani ledodi vedodi li" - "patrim k milovanému a milovaný patrí ku mne".


Našli sa aj ďalšie verše, ktoré vyhovujú akronymu alef-lamed-vav-lamed. Spoločne korešpondujú s tromi piliermi, na ktorých stojí svet. "Iš lerejehu umatanot la'evjonim" znamená "muž k svojej partnerke a dar k chudobným". Tento verš z knihy Ester korešponduje s pilierom charity. Podľa tradície symbolizuje aj štúdium Tóry, ďalšieho piliera, ktorý je akoby prístavom pre študujúcu osobu. A nakoniec verš "ani ledodi vedodi li" korešponduje s pilierom modlitby.

 


Prebudenie zdola
V Piesni piesní je podobný verš, kde sa hovorí "dodi li vani lo" - môj milovaný patrí ku mne a ja patrím k nemu". Chassidus vysvetľuje, že cit lásky medzi človekom a Hospodinom môže prúdiť jednou z dvoch ciest. Jedna cesta môže byť akési "prebudenie zhora". Nastáva vtedy, keď Hospodin riadi udalosti takým spôsobom, že človeka podnecuje k návratu. Druhou cestou je "prebudenie zdola", keď človek vlastným úsilím podnikne kroky na obnovu vzťahu k Hospodinovi. Zo skratky Elul (ani ledodi ledodi vi) vidíme, že v mesiaci pokánia si máme vybrať druhú cestu ako výsledok vlastného prebudenia a úsilia.


Chasidská náuka vysvetľuje, že každý z uvedených spôsobov je významný. Ak podnet prichádza od Hospodina, výsledné zjavenie je omnoho intenzívnejšie, nakoľko prichádza od Hospodina, ktorý je nekonečný a zjavenie teda nie je vymedzené ľudskými schopnosťami. A naopak, úroveň božského zjavenia, ktorú človek dosiahne vlastným úsilím, sa obmedzuje na hranice jeho alebo jej ľudských schopností. Výsledok je takýmto spôsobom intenzívnejší a trvalý. Človek sa stáva akousi nádobou a prijíma "zhora" prebudenie a zároveň si ho zovnútorňuje.

 


Kráľ je medzi ľuďmi
Rabbi Shneur Zalman z Liadi, (Alter Rebbe) v Likutej Tora vysvetľuje podľa Kabaly, že v mesiaci Elul sa prejavuje trinásť znakov milujúcej láskavosti ako veľmi vznešený a výsostný prejav božského. Na druhej strane je zaujímavé, že v mesiaci Elul nemáme žiadne sviatky. Fakticky po celý mesiac hovoríme tachanun, každodennú prosebnú modlitbu, ktorú vo sviatočné dni vynechávame. Otázka znie, čo to teda vlastne znamená. Alter Rebbe odpovedá, že mesiac Elul skutočne prináša intenzívne zjavenie božskosti, pozoruhodný je však navyše spôsob prejavu, ktorý sa líši od prejavovania božskosti v čase iných špecifických sviatkov.


Alter Rebbe uvádza ako metaforu príbeh kráľa, ktorý trávi celý rok vo vnútorných komnatách svojho paláca. Človek si zdĺhavo vybavuje audienciu cez všetkých možných ministrov a úradníkov. V jeden mesiac v roku však kráľ chodí medzi ľud a vtedy ho každý, kto chce, môže vidieť a kráľ každému preukazuje usmievavú tvár a priazeň. Alter Rebbe vysvetľuje, že mesiac Elul je práve onen mesiac, kedy je kráľ prítomný medzi ľuďmi. Ostatnú časť roka sú chvíle osobitnej blízkosti k Hospodinovi vymedzené na dni ako šabat a sviatky.

 

V tieto dni sme vystavení mnohým zákazom a mnohé veci nesmieme vykonávať, aby sme dôkladne preukazovali svätosť dňa. V mesiaci Elul sme však schopní kúpať sa vo viditeľnej, usmievavej priazni Hospodina aj keď nás pohlcujú svetské záležitosti, čo je nutná predohra vysokých sviatkov, kedy sa Hospodin, kráľ, vracia do paláca. Prejav božskosti uprostred každodenného materiálneho života nám dáva silu na návrat k Hospodinovi aj bez zjavných duchovných pomôcok a nástrojov, ktoré sú súčasťou ostatných sviatkov či posvätných dní.


Odhaľuje a vyvoláva na svetlo náš vnútorný zmysel pre božské, naše vnútorné vedomie, že Hospodina možno nájsť dokonca aj v zdanlivo svetských záležitostiach. Takýmto spôsobom, vlastným úsilím a službou, nachádzame cestu k Hospodinovi. Metafora o kráľovi medzi ľuďmi je v tomto zmysle paralelou so skratkou "ani ledodi vedodi li". Koniec koncov vieme, že vo všetkom, čo robíme, potrebujeme posilu a inšpiráciu od Hospodina. Mesiac Elul však prináša osobitnú energiu, ktorá nám dáva silu, aby sme vydali na vlastnú cestu k Hospodinovi s použitím vlastných schopností a konali tak aj v každodenností nášho života.


by rabín Baruch Myers l Sep 28, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or