SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Zamlčiavať vedia šarlatáni minulosti

Zamlčiavať vedia šarlatáni minulosti

Myšlienka, že história je učiteľkou života sa objavila v samotných počiatkoch historiografie v Grécku a takto konkrétne ju po prvý raz formuloval Riman Cicero. Aj o dobrých veciach a zlých, histórii a holokauste s historikom Ivanom Kamencom. 

 

DELET: Každá učiteľka vie, že: obvykle je vynikajúci žiak jeden, možno dvaja, veľa je priemerných a dosť je zlých.

 

KAMENEC: Často používaný bonmot o histórii ako učiteľke života, žiaľ, nie je pravdivý. Najviac sa ho dovolávajú hlavne politici, ktorí históriu nepoznajú, ale o to vynaliezavejšie v nej hľadajú potvrdenie vlastných činov a plánov. Všimnite si, koľkí z nich začínajú svoje mentorské úvahy stereotypnou vetou „Už dejiny ukázali, že...“.


DELET: Cicero bol prvým autorom v rímskej literatúre, ktorý predložil teóriu spisovania dejín ako „opus magnum“ – vrcholné umelecké dielo. Vy ste pri posudzovaní vlastného príspevku k spisovaniu dejín vždy veľmi rezervovaný.


KAMENEC: Dejepisectvo bolo pri svojich (nami poznaných) začiatkoch aj neskôr skutočne považované za svojský druh krásnej literatúry, pripúšťajúci istú fabuláciu, teda aj falšovanie alebo extrémne subjektívne výklady. Historiografia je však v prvom rade racionálna vedná disciplína, ktorá si ale z hľadiska formy môže ponechať isté umelecké črty, aby upútala potencionálneho čitateľa, resp. poslucháča.


DELET: Pointa jednej Doylovej poviedky o Sherlockovi Holmesovi spočíva v psovi, ktorý v noci vraždy neštekal, čím ukázal slávnemu detektívovi cestu k riešeniu. V našej historiografii sa tiež „neštekalo“ o mnohých veciach a práve tie by mohli byť pointami mnohých období našej historickej existencie.


KAMENEC: Nie som síce vášnivý ctiteľ detektívok, ale historický výskum, ak nemá byť nezáživnou interpretáciou faktov, by mal byť pre autora a vari aj pre čitateľa, vzrušujúcim, priam detektívnym hľadaním. Na rozdiel od klasickej detektívky však na konci nie je jednoznačné odhalenie „páchateľa“ Holmesom, Poirotom, Carellom, Maigretom, sudcom Ti a desiatkami známych, no vždy vymyslených hrdinov. Naopak, skeptický a zvedavý historik stavia pred čitateľa či poslucháča znepokojujúce otázky: ako a prečo sa ten-ktorý zločin stal, ako naň reagovalo okolie a ako bude pokračovať ďalšie „pátranie“?

 

 

DELET: Každá tyrania či totalita bez rozdielu núti historikov falšovať pravdu. Nakoniec aj tak, ako podotýka Montesquieu, nemajú dostatok slobody, aby mohli povedať pravdu. Ako však hodnotiť demokratickú spoločnosť, v ktorej napriek slobode niet dostatok potrebných historiografických výstupov?


KAMENEC: Každá politická moc očakáva od historikov potvrdenie svojej vlastnej legitimity. Autoritatívne a totalitné režimy to nielen očakávajú, ale aj otvorene a tvrdo vyžadujú. Dávajú historikom konkrétne témy bádania a iné neodporúčajú alebo priamo zakazujú. Navyše im predkladajú už aj hotové výsledky (akúsi nevyplnenú krížovku s rozlúštenou tajničkou), ku ktorým majú vo svojich výskumoch dospieť. Pravdaže, vedie to k vedomému falšovaniu dejín, k demoralizácii historikov a k viditeľnej disproporčnosti medzi spracovaním takzvaných kladných či záporných tém a úsekov z národných či štátnych dejín. To všetko sa skôr-neskôr prejaví v deformovaní vedomia spoločnosti a v jej „traumatizovaní dejinami“.


DELET: Akým spôsobom prichádzali Židia na Slovensku v štyridsiatych rokoch o hnuteľný a nehnuteľný majetok?


KAMENEC: Išlo navyše aj o stratu vecí osobnej spotreby a všetko sa dialo v rámci tzv. arizačného procesu, ktorý sa začal už na jar 1939 a skončil o šesť rokov neskôr. Tento proces, rámcovaný desiatkami právnych noriem – zákonov, vládnych nariadení a vyhlášok, sa dotkol nielen obetí, ale svojím spôsobom poznamenal aj myslenie a cítenie desiatok tisícov príslušníkov majority: arizátorov, pozemkových podielnikov, účastníkov dražieb majetkových zvrškov po deportovaných Židoch, aj ľudí, čo židovský majetok jednoducho lúpili pod najrôznejšími „mimozákonnými“ zámienkami už od roku 1939.

 

 

DELET: Veľké poisťovacie spoločnosti ako Allianz, Generali a iné, boli donútené po desiatkach rokov zverejniť zoznamy ich predvojnových židovských poistencov, ktorých poistky mali byť benefitom pre potomkov a z ktorých smrti profitovali práve naopak tieto spoločnosti. Kto všetko vlastne profitoval na Slovensku zo zhabaného majetku?


KAMENEC: Vlastne sme už o tom hovorili. Problémom je, či si všetky spomínané vrstvy obyvateľov uvedomovali, o čo vlastne v arizačnom procese ide. Či ho považovali za „spravodlivú nápravu predchádzajúcich sociálnych krívd a nerovností“, či to bol spontánny prejav ich skutočných postojov k židovským spoluobčanom alebo či sa vyskytli aj pozitívne pohnútky (dočasne uchrániť majetok, o čo ich neraz požiadali pôvodní majitelia), atď.


Na tieto a podobné otázky pri najlepšej vôli neodpovedia uspokojivo Ústavom pamäti národa zverejňované zoznamy. Aby ste mi však dobre rozumeli: nemám a ani nemôžem mať námietky proti zverejňovaniu zoznamov. Poukazujem len na limity ich poznávacích účinkov.


DELET: A potrebujeme vôbec poznať pravdu? Alebo treba súhlasiť s nemeckým filozofom Nietschem, že všetky zamlčané pravdy sú jedovaté?


KAMENEC: Prirodzene, pravdu potrebujeme poznať, aj keď nesmieme prepadnúť ilúzii, že ju my alebo tí, čo prídu po nás, spoznajú v celej jej zložitosti, nekonečnej hĺbke a protirečivosti. Veď čo by potom ďalej robili historici, ak by niekto prišiel na konečnú pravdu? Zo skúsenosti vieme, že konečné a „zamlčané“ pravdy sebavedome hlásajú buď šarlatáni alebo tí, čo dejiny najviac falšujú a deformujú.by Michael Szatmary, Zuzana Szatmáry l Apr 2, 2013 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
8 Reponses to „Zamlčiavať vedia šarlatáni minulosti“

Robert says:

May 16, 2013 1:10 AM

Pán Šéfredaktor, za moj príspevok z dňa 2. Aprila 2013 sa vám a aj vašej mame, a samozrejme Pánu Ivanovi Kamenecovi touto cestou ospravedlňujem.

gewitter says:

Apr 6, 2013 7:11 PM

Roberto vie že vie, alebo vie že nevie ? Či ? :DDD

Robert says:

Apr 6, 2013 6:10 AM

Pán Šéfredaktor, kľudne zmažte tie príspevky, zmazanie nestojí ani cent, v pohode

gewitter says:

Apr 5, 2013 11:33 PM

:DDD

Robert says:

Apr 5, 2013 7:26 PM

Pán Michael, :)) máte pravdu, viem

gewitter says:

Apr 3, 2013 2:56 PM

:DDD

Michael Szatmary says:

Apr 2, 2013 2:13 PM

pan robert, obdivujem vas, vy viete ku kazdemu clanku, nech sa tyka cohokolvek od showbizu az po archeologicke nalezy pri mrtvom mori napisat vzdy dva, tri komentare..

Robert says:

Apr 2, 2013 12:49 PM

Pán Historik, dobre viete, že história je iba poplatná dobe.
Milión rokov by bolo potrebných na to, aby sa napravil jeden výrok súčasníka, ked ideme už hľadať pravdu. Pán Historik, pravda neočisťuje, pravda je dokonalá. Je tu preto aby sme raz my tu neboli. Všetko čo bolo ničené bolo ničené aj pečaťom pravdy, nech ju mal ktokoľvek. Ste len na jednej strane zľutovnice, to preto že ste nedokonalý.

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or