SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Pápež zbavil Židov viny za Ježišovu smrť

Pápež  zbavil Židov viny za Ježišovu smrť

Pápež Benedikt XVI. sa vo svojej novej knihe venoval najkontroverznejšej a kritickej záležitosti kresťanstva a zbavil židovský ľud zodpovednosti za smrť Ježiša Krista.

 

Vo zverejnených častiach knihy Ježiš z Nazaretu pápež pomocou biblických a teologických analýz vysvetlil, prečo neexistujú nijaké dôkazy na tvrdenie, že Židia ako celok boli zodpovední za smrť Ježiša.Opačná interpretácia bola po celé stáročia využívaná na ospravedlnenie prenasledovania Židov.Židovskí učenci povedali, že argumenty predložené pápežom narodeným v Nemecku, ktoré malo svoj podiel na  zlom správaní k Židom, sú veľmi významné a pomôžu v boji proti antisemitizmu.

by J.D. l Mar 3, 2011 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
71 Reponses to „Pápež zbavil Židov viny za Ježišovu smrť“

Trubiroch says:

Feb 28, 2013 2:05 PM

.....a riadne pomstichtivý.

gewitter says:

Feb 25, 2013 11:20 AM

Smrt zasľúbeného Mesiáša bola zámerná, predpovedaná a pripravená. Človek Ho vo svojej hriešnosti pribil na kríž, ale bol to On, kto sa mu vydal dobrovoľne do rúk a umožnil mu to. Vedome postupoval smerom, o ktorom vedel, že povedie k smrti. Bol to prvoradý dôvod Jeho príchodu. Jeho plánom bolo najskôr žiť ako človek, ktorého život je absolútne svätý a dokonalý, aby neskôr tento život mohol byť pripísaný na účet každého nehodného človeka, ktorý Ho príjme.
... a keď prizerajúci sa vesmír videl na planéte Zem storočia nenávisti, žiaľu a smrti, začal rozumieť tomuto plánu záchrany. A keď videl svojho Boha, ako ide človeka zachrániť a ako ho satan podnecuje k ukrižovaniu vlastného Stvoriteľa a ako na Neho ukladá tú najhanebnejšiu a najtrýznivejšiu smrť, už nebol viac pochybností, prečo sa tak musí stať. Hoci musel Pán niesť váhu hriechov sveta zranený vo svojom strete s nepriateľomn, napriek tomu zachádza s mocou, ktorú žiadny človek nepozná. Zabiť Ho alebo sa Ho zbaviť bolo a je najväčším želaním všetkých rebelov, až do dnešných dní.

Trubiroch says:

Feb 23, 2013 3:05 PM

....a zrodil sa fanatik.

gewitter says:

Feb 22, 2013 9:25 AM

Verím, že tebe, mohamedánom i židom apoštol Pavol leží riadne v žalúdku, lebo nezapadá do vašich náboženských táranín o sebapolepšovaní. Pre židov je zradca prvej kategórie, lebo sa ako popredný z farizejov sklonil pred zavrhnutým Mesiášom a odovzdal Mu bezvýhradne celý svoj život. Pre mohamedánov je ničím, lebo vyzdvihoval Pána Ježiša ako Boha. Kedy spomenul nejakého allaha alebo islam ? Modlami sa nezaoberal a modlárstvo neriešil. Pán Ježiš Kristus nezapadá do náboženských análov židom i mohamedánom a v podstate žiadnemu náboženskému, bezbožnému ani sektárskemu človeku. Nebudem to tu s tebou ďalej riešiť, ale jedno nech ti je jasné:
"... bez vyliatia krvi nie je možné, aby Boh človeku odpustil... tak i Kristus raz obetovaný kvôli tomu, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, druhý krát sa ukáže bez hriechu tým, ktorí Ho očakávajú na spasenie." Židom 9:22,28

Z predchádzajúceho príspevku mi pri písaní vypadlo číslo kapitoly, takže sa nejadná o 15. kapitolu v knihe Genezis, ale o 3. kapitolu, verš 15.

Igor Dietrich says:

Feb 21, 2013 10:51 PM

Čo urobil Allah pre moslimov? To, čo urobil pre Noeho (Korán, Kapitola11), Abraháma(Kapitoly:2,3,4,6,11,21,22,37,51),Lóta(Kap.11,15,21,27,29,51);Jozefa(Kap.12);Mojžiša(Kap.5,7,10,20,28,26);Dávida(Kap.2,4,34,38);Šalamúna(Kap.25,27,34,38);Jonáša(Kap.10,21,37,68);Zachariáša;(Kap.3,19);Jána Krstiteľa(Kap.3);Máriu(Kap.3,19);Ježiša(Kap.2,3,4,5,6,19,23,33,42,43,57,61).To je len najstručnejší zoznam, ktorý som opísal z učebnice Koránu pre deti.Nehovor o Allahovi, pokiaľ nevieš, čo o ňom hovorí Korán - alebo najprv si prečítaj aspoň to málo, čo som ti opísal zo základného výkladu pre deti; - a potom sa prebuď a pýtaj sa na pravdu. Ináč budeš ako človek, ktorý kvôli čiernemu závoju na tvári nemôže vidieť slnko.

Igor Dietrich says:

Feb 21, 2013 8:38 PM

Rim5.19-toto napísal mu Pavol a pre nás muslimov a tiež pre židov toto nie je Božím slovom, ale filozofickou koncepciou, ktorú neuznáva ani judaizmus,ani Islam. Gen - 15kap.sa zaoberá Abrahámom, žiadné zasľúbenie našim prarodičom o obeti Mesiáša nebolo dané, takže neklam alebo svoje tvrdenie dokáž. Vraj zúfala dvojica! Hospodin im daroval potomstvo, čo sa v biblickej reči rovná požehnaniu. Adamová neposlušnosť bola odčinená poslušnosťou a to má v moci každý človek, či je to Žid, či je to moslim, nie je mu potrebné k tomu prostredníka - to za prvé, a za druhé -nikto tú poslušnosť nemá v moci prevziať za niekoho druhého - ani prorok. Pokiaľ si chceš uľaviť slovom Pavlovým, tak ti to neberiem, avšak nevnucuj Pavla muslimom alebo Židom. To nie je Božie slovo. Až do Pavla nie je v biblii podobná koncepcia, ktorá by sa rovnala Rim 5:19 a teda preto pre Židov a moslimov to nie je Božie slovo a ako zo svedectiev viem, z mnohých kresťanov sa stali muslimovia, keď vďaka štúdiu biblie odmietli učenie Žida-filozofa, ktorý nepatril k Ježišovým učeníkom ,dovolil si hovoriť o svojom evanjeliu ,sám si dal grécke, pohanské meno,až napokon tzv. svojim evanjeliom zrušil Ježišovo učenie o nevyhnutnosti konania dobrých skutkov pre spásu. Už som raz napísal, možno nasledovať Pavla a možno nasledovať Ježiša, ale nemožno nasledovať oboch súčasne. Ja som si vybral Ježiša a podľa islamského učenia očakávam jeho druhý návrat , spolu moslimskými "ex-kresťanmi", a síce podľa Koránu on pri tom návrate rozsúdi o tom, o čom sa o ňom kresťania s muslimmi sporili .V Koráne Pavla nemáš, avšak mnohé state Koránu sú v zhode s Evanjeliom podľa Barnabáša, jediného zpomedzi prorokových apoštolov, ktorý napísal o ňom Evanjelium. Druhé evanjelia podľa apoštolov nesú iba názov , pomiešali sa navzájom a biblická veda objavila miesta, ktoré sa do nich dostali neskôr. Spomenuté Evanjelium muslimovia uznávajú za pravoverné a odmietajú protikladné "Pavlovo evanjelium". K ďalšiemu nabudúce.

gewitter says:

Feb 21, 2013 4:41 PM

Nie je pravda, že moslimovia neriešia krvavé obete, vďaka nim a ich zvlášť vyvinutému citu pre surovosť a sadizmus, umierajú tisíce nevinných obetí len preto, aby si šplhli u allaha a dosiahli tak večnú blaženosť v náručí panien. Boh Izraela nikdy nežiadal ľudské obete za hriech, allah je vyberavejší. Boh Izraela sa sám položil ako obeť za hriech človeka, allah neurobil pre svoje ovečky nič - aspoň o tom neviem.

gewitter says:

Feb 21, 2013 4:32 PM

Naopak, Božie slovo hovorí o neposlušnosti Adama, vďaka ktorej vošla do sveta smrť. (Rim. 5:19)

Po páde ľudí do hriechu ich Boh nenechal bez nádeje. Zúfalej dvojici bolo dané zasľúbenie o obeti Mesiáša, ktoré prešlo na všetkých ich potomkov. (Gn. :15) Tento prichádzajúci Záchranca musel zápasiť so satanom v prospech človeka a obnoviť všetko, čo bolo stratené. V tej dobe bol zavedený systém zvieracích obetí - niečo ohavné, čo čo bolo ustanovené pre nadchádzajúce roky, aby bolo živou upomienkou na strašnú cenu hriechu. Posolstvom týchto obetí bolo, že rovnako, ako v rukách hriešnika umierala nevinná obeť, v budúcnosti zomrie za vinu človeka nevinný Boží Baránok. Bolo to chápané tak, že každý hriešnik, ktorý sa rozhodne prijať Jeho zástupnú smrť, môže byť s konečnou platnosťou oslobodený od večnej smrti - bol to čin viery. A tak už naši najstarší predkovia boli príjemcami dôležitého posolstva o zasľúbenom Vykupiteľovi a ich povinnosťou bolo odovzdávať túto skutočnosť nasledujúcim generáciám. K Adamovej záchrane bolo nevyhnutné, aby vedel o prichádzajúcom Záchrancovi a pre záchranu jeho potomstva bolo nevyhnutné, aby im túto správu odovzdal. Napokon bol Izrael vyvolený ako národ, z ktorého mal tento Spasiteľ prísť - bol umiestnený na križovatku sveta a boli mu zverení proroci, ktorí ho mali pripravovať na jeho celosvetovú úlohu.

Igor Dietrich says:

Feb 21, 2013 1:57 PM

Poslušnosťou.V pote tváre jedával svoj chlieb. Tú istú poslušnosť Hospodinovi ako podmienku spásy hlásali všetci proroci a ani jeden nehlásal, že túto poslušnosť im zastúpi Mesiáš a tobôž nie Boh sám.Túto poslušnosť jedinému Bohu vyjadruje slovo"Moslim"a preto je aj pochopiteľne, keď sa cítia dotknutý, ak ich niekto nazýva mohamedánmi. Okrem kresťanstva neexistuje náboženstvo, ktoré by vlastnilo teóriu prostredníka medzi Bohom a človekom a preto je tiež úplne pochopiteľne, prečo Židia neprijímajú Ježiša za Božieho Syna. Bývalého amerického kresťana priviedla k Islamu a osobnému vzťahu k Bohu otázka, na ktorú nikdy nenašiel odpoveď:: "Prečo by Boh potreboval prostredníka." S mojou cestou alebo jednou z ciest od kresťanstva k osobnému Bohu v Isláme to bolo podobné - nikdy som nenašiel odpoveď na to, ako sa možno trom Božím osobám klaniať rovnako, keď je to v rozpore s tým, čo učil Ježiš: "Otec je väčší ako ja.","Dvom Pánom nemožno slúžiť", "O tej hodine nevie nikto, ani anjeli, ani Boží Syn...", atď.

gewitter says:

Feb 21, 2013 7:29 AM

Adam sa vykúpil sám ? Ma podrž a čím ? :DD

Page 2 of 8 «1 2 3 4 5 » ... last »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or