SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Čo považujete za najslabšiu a čo najsilnejšiu stránku židovského života vo vašej komunite?

Skúsenosti generácie, ktorá prežila holokaust, ako aj 40 rokov totalitného režimu nás prinútili žiť svoj židovský život v najužšom súkromí našich rodín a priateľov. Dnes židovské náboženské obce slobodne podnikajú aktivity na rozvoj židovského života, kultúry a identity nášho národa. Oslovili sme niekoľko členov židovských komunít a položili im otázku:Čo považujete za najslabšiu a čo najsilnejšiu stránku židovského života vo vašej komunite?

 

Najslabšia stránka komunity v Košiciach:

Nízky počet židovských detí a mládeže. Aj z tohto počtu len veľmi malá časť sa zapája aktívne do spoločenského, kultúrneho života komunity a náboženský život je pre nich pomerne vzdialený a neznámy. Bude potrebné veľmi vážne sa zamyslieť nad budúcnosťou a vytvoriť pre novú generáciu vhodný priestor na vzájomný tvorivý dialóg vo vnútri komunity. Najslabšou stránkou komunít na Slovensku sú veľmi malá alebo žiadna vzájomná komunikácia a informácia.

Najsilnejšia stránka komunity:

Židovskej komunite v Košiciach sa zatiaľ ešte darí udržať aj náboženský život (Minjan, ženy zapaľujú spoločne sviečky na Šabat, aktívna účasť na bohoslužbách pri rôznych sviatkoch).
Židovskej náboženskej obci sa podarilo získať pred dvoma rokmi rabína pána Jossiho Steinera z Izraela, rodáka zo Zlatých Moraviec, ktorý je prínosom pre náš duchovný a náboženský život. Predsedníctvo obce s predsedom pánom Dr. Sitárom sa vo veľkej miere snaží o udržanie tradícií.

PaedDr. Marta Gyoriová-Grossmanová,
Združenie Ester, Košice1. Najslabšou stránkou je nízky prah empatie - ak sa aj vyskytne, tak len formálne, povrchne, zo zdvorilostného záujmu.

2. Najsilnejšou stránkou je túžba po dlhovekosti, teda úsilie o posilňovanie ega - egocentrizmus. Až na malé výnimky príkladná starostlivosť o svojich rodičov.

Vanda Ujházyová,
sociálna pracovníčka, Bratislava

1. Veľmi oceňujem zriadenie židovskej škôlky a penziónu Ohel David v Bratislave.

2. Za veľkú slabinu považujem narušené medziľudské vzťahy, pokrytectvo a pretvárku. Značne sa podceňuje otázka možného ohrozenia židov na Slovensku, v tejto veci sa musí urýchlene niečo podniknúť. Hlavnú zodpovednosť by malo prevziať predstavenstvo obce.

Andrej Salner, analytik, Bratislava

1. Veľa sa hovorí, ak o treba riešiť problémy. Bohužiaľ sa často stretávam s pasivitou členov. Synagógu navštevuje veľmi málo ľudí. Podobne je to aj so spomienkovými udalosťami. Problematická je otázka mládeže. Rodičia by mali aktívne viesť svoje deti k židovstvu.
2. Po tom všetkom, čo židia prežili, koncentračné tábory, deportácie je obdivuhodné, že židovstvo v Bratislave stále žije. Cítim silnú identifikáciu s judaizmom. Pretrváva harmónia, rozum a inteligencia.

Baruch Meyers, bratislavský rabín

1. Veľmi si vážim našu mládež a jej aktivity. Slovenská únia židovskej mládeže už desaťročie udržuje a zlepšuje židovský život v našej obci
2. Paradoxne aj záporná črta židovského života sa týka mládeže. Bohužiaľ starší členovia obce, teda my dospelí sa len veľmi málo podieľame na ich židovskom vývoji a dostatočne sa nesnažíme vytvoriť im prostredie k jeho zlepšeniu.

František Alexander, predseda ÚZŽNO, Bratislava

1. Pozitívom je, že tak malá komunita, akou Galanta je, dokáže produkovať stále aktívny židovský život, spojený s pravidelnými návštevami synagógy
2. Na druhej strane zaostáva spoločenský kultúrny a sociálny život.

Tibor Haas, člen výboru ŽNO, Galanta

1. Som rád, že sa stále viac vydáva židovskej literatúry, ako v minulosti
2. V Bratislave vždy existovali minimálne dve náboženské obce, takže sa dalo vybrať. V súčasnosti je len jedna – ortodoxná a tým pádom nie je na výber.

Pavol Zavarský, tlačiar, Bratislava

by Michael Szatmary l Feb 21, 2003 3:07 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or