SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Z tmy svetla – Michal Kern

Akademický maliar Michal Kern (1938 – 1994) bol začiatkom deväťdesiatych rokov jedným z iniciátorov záchranných prác na klasicistickej a secesnej synagóge v Liptovskom Mikuláši.

 

Po dvad-siatich rokoch prenajímania budovy na sklady, keď bola majetkom mesta, synagóga ostala zamknutá, bez ochrany a rýchlo sa stala terčom vlámaní, vybíjania okien a ničenia interiéru. Mesto začalo s opravami, aj brigádnicky bola budova vyčistená od sutín, Michal Kern sa však zaujímal najmä o to, ako vrátiť život do jej priestoru, ako ju začleniť do vedomia mladých i starších mikulášanov ako kultúrnu hodnotu. Navrhoval „využiť“ jej priestor špecificky - a podarilo sa aj za jeho pričinenia uskutočniť v syna-góge projekt MOSTY – Gescherim, ktorý trvá dodnes ( za patronátu exministra kultúry L. Snopka). Synagóga v správe Múzea Janka Kráľa bola sprístupnená návštevníkom zo škôl i mnohým turistom, pracovníci múzea poskytli výklad nielen k budove, ale aj k 250 -ročným dejinám židovskej obce v Liptovskom Mikuláši. Michal Kern je aj autorom pamätnej tabule obetiam holokaustu, umiest-nenej na priečelí synagógy.
Jednako pracoval ďalej na svojej predstave – možno aj príliš exklu-zívnej vzhľadom na miestne podmien-ky, ale určite hodnej svojho tvorcu. Z jeho rozprávania viem, že chcel, aby vnútri vznikol priestor na hlbšie zamyslenie sa nad časom a človekom v čase. V strede chcel umiestniť dominujúci kamenný tvar, ku ktorému by návštevník prichádzal cez plochu vysypanú vrstvou piesku. Stopy by boli každý deň nanovo zahladené, ráno by bola len čistá piesková plocha. „Všade okolo bude hluk mesta, zhon, tam sa budeš môcť zamyslieť, spomenúť si na ľudský údel, spamätať sa“ - tak mi hovoril v januári 1992.
Situácia, aj s Michalom, sa však vyvinula inak. Po ťažkom úraze vracal sa do sveta a do jazyka pojmov iba z gruntu svojich pocitových asociácií. Sám hľadal nejaký vchod do života. Zápasil teda s vlastnou rukou pri kreslení a zároveň skúšal hovoriť. Jeho prehovor, prerývaný elipsami, mal už dikciu žalmistu. Aj to, čo kreslil, bolo už základné a základové. Vyvolal ešte vo svojej kresbe víziu jaskyne, pratvar priestoru, modelovaný silou vody – kreslil vlastne svoje oslnenie, už v tme svetla. Od roku 1994 je pochovaný pri svojom otcovi, Petrovi Júliusovi Kernovi, maliarovi a tolstojovcovi, pár krokov od rodinného sídla na Močiaroch. S výtvarným dielom Michala Kerna sa možno stretnúť na výstavách konceptualistov sedem-desiatych a osemdesiatych rokov, jeho živou stopou je v živote mesta prítomná synagóga v Liptovskom Mikuláši.

Ivan Laučík
Autor je básnik

by Michael Szatmary l Jan 15, 2004 1:53 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or