SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Top päť neprávd o Židoch a judaizme

Top päť neprávd o Židoch a judaizme

Delet pre Vás vybral päť najčastejších neprávd o Židoch a judaizme, s ktorými sa často stretávame v rozhovoroch, článkoch a na sociálnych sieťach.

 

Židia žijú na tomto svete už tisícky rokov. Judaizmus je oveľa starší než kresťanstvo a islam, dve z najväčších náboženstiev, ktoré, podobne ako judaizmus, patria medzi abrahámske náboženstva. Mohli by sme sa domnievať, že po takej dlhej dobe už medzi nami nebude panovať atmosféra nedôvery, mylných predstáv a „zaručených právd“, ktoré prekrúcajú naše vierovyznanie, naše učenie a naše zvyky. Na tomto mieste by sme chceli uviesť päť z tých najčastejších neprávd, ktoré sa objavujú v našom okolí a uviesť ich na pravú mieru.

 

1. Židovská rasa

Rozprávať o židovskej rase znamená šíriť rovnaký mýtus aký propagoval Hitler a nacistický režim. Pri ich fanatickej snahe uskutočniť „konečné riešenie“, teda do posledného vyvraždiť židovský národ, narábali nacisti s pojmom „židovská krv“. Tá sa vraj dedila po celé dlhé generácie a teda aj najmenší náznak židovského pôvodu bol dostatočným dôvodom na popravu.

 

V skutočnosti Židia nadobudli v dôsledku stáleho presunu do rôznych kútov sveta množstvo rozdielnych telesných charakteristík. Hoci, na rozdiel od kresťanstva, nikdy nevykonávali aktívnu misionársku činnosť, s radosťou medzi seba prijímali úprimných konvertitov. Rút, ktorá mala moábsky pôvod a rozhodla sa prestúpiť na židovskú vieru, nebola len biblickou postavou, ale aj prababičkou kráľa Dávida, z ktorého rodu sa má zrodiť očakávaný Mesiáš, zjednotiteľ celého sveta.

 

Nikto nedokáže zmeniť svoju rasu, ale počas histórie mali ľudia možnosť pripojiť sa, a aj sa pripájali, k židovskému národu. To jasne znamená, že Židia nie sú samostatná rasa. Je to národ, ktorý má spoločnú vieru a snahu zdokonaľovať svet a ľudí okolo seba, aby boli hodní Božej starostlivosti a milosti.

 

2. Izraelčan = Žid, Žid = Izraelčan

Izrael sa v židovskej tradícii uvádza ako „zasľúbená zem“ – najposvätnejšie miesto tohto sveta. Ale Židia už dávno zistili, že ich viera nepozná hraníc, že s Tórou dokážu nájsť duchovné naplnenie dokonca aj vo vyhnanstve. Prečo, kládli si rabíni otázku, sa Boh rozhodol zoslať Desatoro prikázaní na púšti Sinaj a nie v najsvätejšej zo všetkých zemí, v Izraeli? Preto, objasňujú učenci, aby Židia nikdy nenadobudli pocit, že Tóra ako Zákon patrí len Izraelu a Božie zákony platia len pre toto osobité miesto.

 

Po dvoch tisícročiach odlúčenia sa Židia zázračne vrátili do krajiny, ktorú im prisľúbili proroci. Novovzniknutému štátu dali meno Izrael a občania tohto štátu sú dnešní Izraelčania. Ako nádherný dôkaz spätosti s okolitým svetom, Izrael bol založený ako demokratický štát. Každý sa môže stať jeho občanom. Nemusíte byť Židom, aby ste sa stali Izraelčanom. V doterajšej histórii krajiny zasadalo v izraelskom parlamente 77 poslancov arabského pôvodu a jeden zo súčasných sudcov izraelského Najvyššieho súdu je Palestínsky Arab. Pravda je teda taká, že aj ne-Židia sa môžu stať Izraelčanmi. A Židia, ktorí žijú mimo Izraela sú nielen Židia, ale vďaka spoločnej viere a dedičstvu aj Izraelčania.

 

 

3. Židovský Boh je Bohom Zákonov a kresťanský Boh je Bohom Lásky

Kresťanstvo tradične hovorí, že najväčší rozdiel medzi ním a judaizmom je v tom, že kým kresťanstvo je náboženstvom lásky, judaizmus je náboženstvom zákonov. Toto porovnanie malo za úlohu postaviť judaizmus do menej priaznivého svetla. Židia ho však prijali nie ako kritiku, ale ako pochvalu.

 

Židia zastávajú názor, že také náboženstvo, ktoré kladie dôraz na Božiu lásku aj k tým, ktorí neprestávajú konať zlé skutky, považuje za samozrejmé, že ľudia sa nedokážu zmeniť k lepšiemu. Síce zdôrazňuje  veľkú vieru ľudstva k Bohu, ale zmenšuje význam Božej viery k ľudstvu. Boh Zákona nabáda ľudí prijať skutočnosť, že požehnania, ktorých sa im dostalo, nesú so sebou aj záväzky, privilégiá znamenajú aj zodpovednosť a pravidlá, ktoré dodržiavame sú formou odplaty za darovanú možnosť žiť na tejto Zemi.

 

Židia nazývajú Boha dvomi menami. Prvé meno, Adošem, v hebrejčine zanemená Pán, zdôrazňuje Jeho lásku. Druhé meno, Elohim, v hebrejčine znamená Boh, pomenúva Jeho prísnosť a spravodlivosť. Boh v judaizme odpúšťa a miluje aj ľudí, ktorí sú nedokonalí a nežijú dôsledne podľa Božích zákonov, ale zároveň má v nás takú dôveru, že sa dokážeme zmeniť a prevziať na seba aj naše povinnosti aspoň do tej najmenšej možnej miery.

 

4. Židovské „oko za oko“

Ako môžu Židia tvrdiť, že sú láskaví a milosrdní, keď ich Tóra učí o niečom takom krutom ako „oko za oko“? Učíme naše deti, že dve krivdy nerobia z niečoho právo, inými, slovami, máme právo správať sa barbarsky len preto, že niekto iný sa tak správa?

 

Samozrejme, že takéto právo nemáme, a môžete byť pokojní, aj napriek týmto „klamlivým správam“, ani Tóra od nás takéto niečo nežiada. Uvediem príklad, ako treba chápať napísané zákony interpretované ich ústnym podaním. Talmud jasne hovorí o zámere uložiť pokutu osobe, ktorá inej osobe vybila oko, pričom ide o peňažnú pokutu, nie fyzickú pomstu.

 

Prečo teda text znie „oko za oko“? Dôvod je jednoduchý. Tóra v žiadnom prípade nemôže učiť „peniaze za oko“, lebo význam týchto slov by mohol zvádzať k myšlienke, že medzi okom a peniazmi je rovnosť. Len si predstavte, že niekto bohatý z duše nenávidí svojho suseda. Nazrie do Biblie, prečíta si v nej, že „peniaze za oko“, povie si, že si to môže dovoliť, a vybije susedovi oko.

 

V písaných zákonoch sa uvádza „oko za oko“, lebo práve toto nám chcel Boh zoslať ako zákon. Ak by Boh založil svoj zákon na nemilosrdnej spravodlivosti, tak by ste mali prísť o oko, ak ste vybili oko  niekomu inému. Ale Boh sa nezníži vašu úroveň. Ústne podanie zákonov nás učí, ako Boh zmierňuje spravodlivosť milosrdnosťou. Písané zákony a ich ústna interpretácia spoločne vyjavujú Božiu odpoveď: hrozný trest, ktorý by sa mal vykonať, a milosrdný rozsudok, ktorý je v skutočnosti zákonom.

 

 

5. Kóšer jedlo musí vždy požehnať rabín

Nie, kóšer jedlo nie je jedlo, ktoré musí za každých okolností požehnať rabín. Toto je asi prvá mylná predstava týkajúca sa Židov a jedla, ktorú ľudia často mávajú. Tou druhou je, že kóšer jedlo znamená čisté jedlo, čo by som si občas naozaj želal. V skutočnosti slovo „kóšer“ znamená v hebrejčine „vhodný podľa židovského práva“. Nemusí sa to týkať len jedla, často sa s týmto slovom stretávame v súvislosti s množstvom iných vecí. Neslušné oblečenie nemusí byť kóšer a zamestnanec okrádajúci svojho zamestnávateľa rozhodne nekoná kóšer. V prípade jedla ide o potraviny, ktoré povoľuje židovské právo. Samozrejme, že by malo byť aj čisté, ale to, prečo je kóšer, je skutočnosť, že bolo pripravené podľa nariadení tej Najvyššej Autority.

 

Zaujímavým faktom je, že sa nikde neuvádza, že pravidlá týkajúce sa jedla sú založené na jeho účinkoch na zdravie a ako prevencia pred chorobami. Biblia nám naopak vraví, že tieto pravidlá máme dodržiavať preto, aby sme naplnili Božie slová „ste svätí, a buďte svätí“ (Lv 11:44). Máme dbať na to, čo jeme nie pre naše telo, ale pre našu dušu. Ako dodržiavanie pravidiel o stravovaní urobí niekoho svätým? A ako naša potrava vplýva na naše duše?

 

Pravdepodobne najlepšou odpoveďou na tieto otázky je, že pravidlá stravovania hovoria potrebe sebadisciplíny. Všetci vieme, aké ťažké je dodržiavať diétu. A pravidlá stravovanie sú ešte prísnejšie. Naučiť sa kontrolovať svoje túžby a povedať si, že „toto môžem jesť a toto nie, pretože to chce odo mňa Boh“, znamená stať sa svätým, pretože svätosť znamená naučiť sa poraziť naše túžby, aby sme my kontrolovali ich a nie ony nás.

 

Dokonca aj prvý zákon, ktorý Boh zoslal ľuďom sa týkal jedla:"Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz.“ (Gn 2:16 – 17) Boh nepovedal Adamovi a Eve dôvod. A možno práve v tom tkvie celý zmysel príkazu. Konaj takto, aj keď nevieš prečo, aby si dal najavo, že uznávaš, že Božia múdrosť je väčšia ako tvoja vlastná. Preto neuposlúchnutie bolo opísané ako „jedenie zo stromu poznania“, Adam s Evou si mysleli, že vedia viac. Zdržať sa niektorých potravín len preto, že nám to Boh prikázal znamená, že akceptujeme Jeho vôľu, aj keď nepoznáme pravý dôvod. A práve takto sa stávame aj my svätými.

 

Uvedené nepravdy alebo mylné predstavy v tomto texte sú len malou časťou z množstva „zaručených právd“ o Židoch a judaizme. Sú len dobrým začiatkom a prvým krokom na ceste k naprávaniu škôd, ktoré spôsobilo vzájomné nepochopenie. Nakoniec, svet o nás hovorí ako Ľuďoch Knihy, tak by sme sa s ním mali podeliť o to, čo vieme.

 

s láskavým dovolením aish.com preložil Peter Godovič


by Rabín Benjamín Blech l Aug 9, 2017 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
16 Reponses to „Top päť neprávd o Židoch a judaizme“

Koki says:

Sep 13, 2017 9:00 PM

Ervín Rybár,
prepáčte mi moju zvedavosť, ale prečo ste tu v komentároch citovali stať z proroka Izaijáša, vzťahujúcu sa na Ježiša? Hádam občas uvažujete o tom, či ´to s Ježišom´ nie je náhodou pravda? Pokiaľ áno, potom Vám zo srdca prajem, aby ste neprepočuli toto volanie...

gewitter says:

Aug 24, 2017 9:19 AM

"Slová Jeremiáša, syna Chilkiju, z kňazskej rodiny v Anatóte v krajine Benjamín... Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hospodina povediac: Postav sa v bráne domu Hospodinovho a budeš tam volať toto slovo a povieš: Počujte slovo Hospodinovo, celý Júda, všetci, ktorí vchádzate týmito bránami klaňať sa Hospodinovi!... Hľa, vy sa nadejete na lživé slová, bez toho, že by prospeli. Či azda budete kradnúť, zabíjať, cudzoložiť, prisahať falošne, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých neznáte, a potom prijdete a postavíte sa pred mojou tvárou v tomto dome, nad ktorým je menované moje meno, a poviete: Sme vytrhnutí; aby ste mohli páchať všetky tie ohavnosti? Či je tento dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lotrov vo vašich očiach? Lebo nože iďte na moje miesto, ktoré je v Šíle, kde som bol dal tam na počiatku bývať svojmu menu, a vidzte, čo som mu učinil pre zlosť svojho ľudu Izraela! A tak teraz pretože páchate všetky tie skutky, hovorí Hospodin, a pretože som vám hovoril vstávajúc skoro za rána a hovoriac znova a znova, a nepočuli ste, a keď som vás volal, neozvali ste sa, preto učiním domu, nad ktorým je menované moje meno, na ktorý sa vy nadejete, a miestu, ktoré som vám dal i vašim otcom, ako som učinil Šílu. A odvrhnem vás preč od svojej tvári ako som odvrhol všetkých vašich bratov, všetko semeno Efraimovo... A ty sa nemodli za tento ľud ani nepozdvihuj za nich prosebného kriku a modlitby ani nedobíjaj do mňa, lebo ťa nevyslyším. Či nevidíš, čo robia v mestách Júdových a po uliciach Jeruzalema? ... A povieš im: Toto je ten národ, ktorý nepočúva na hlas Hospodina, svojho Boha, ani neprijíma kázne. Pravda zahynula, a je vyťatá z ich úst."

Ervin Rybár says:

Aug 15, 2017 2:33 PM

Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov; jeho počúvaj celkom tak, ako si si žiadal od Pána, svojho Boha, na Horebe, v čase zhromaždenia, keď si povedal: „Nechcem ďalej počúvať hlas Pána, svojho Boha, a hľadieť na tento velikánsky oheň, aby som nezomrel!“ A Pán mi povedal: „Dobre vraveli všetko. Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, moje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať na jeho slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím.

gewitter says:

Aug 15, 2017 10:14 AM

Čo tu píšem je odpudzujúce a nečudujem sa, že ľudia to nenávidia, žiaľ, realita je tak strašná, aký strašný je hriech a Hospodin Boh Izraela je rovnako prísny, ako milujúci, nemôže ustúpiť ani o krok vlastnej dokonalosti a spravodlivosti. Aký je Boh, to by mal židovský národ vedieť lepšie, ako ktokoľvek iný, preto sa nestačím čudovať, že judaizmus je ako každé iné náboženstvo - o ničom. Kde je krv zástupných obetí, kde medený oltár, na ktorom boli prinášané - tento oltár ste nemohli obísť a pristúpiť k zlatému. Nemáte zástupnú obeť, nemáte právo vojsť do Božej prítomnosti. Máte otca Abraháma ? Fyzicky je otcom aj arabov a predsa sú mimo. Ľudia viery sú synmi Abrahámovými, ľudia všetkých rás a národov, ktorí uverili v meno jednorodeného Syna Božieho - židovského Mesiáša, ktorého svätá krv bola za nich preliata na medenom oltári a preto môžu smelo pristúpiť k zlatému. Pre prijatie tejto dokonalej zástupnej obete majú právo volať sa Božími deťmi a sú nimi.

gewitter says:

Aug 13, 2017 2:31 PM

Aha, ja že sú na jedenie... I tak ti to nepomôže, pri smrti telo opustíš a ideš do pekla, pri vzkriesení ho dostaneš späť a budeš uvrhnutý do ohnivého jazera - bez kapsule samozrejme - takú láskavosť ti Pán Boh neurobí. To nie je veľmi svetlá budúcnosť, ale horúca určite.

Robert says:

Aug 12, 2017 6:53 PM

gewitter, dám sa v tej kapsule pochovať, takže telo bude dokonale zabalené, nebude možné ho oddeliť od tela. Tá spoločnosť dáva doživotnú, teda večnú záruku na tú kapsulu. :D Takže k popáleninám nedojde a časom si človek zvykne na všetko, aj prežívať v ohnivom jazere. :D

gewitter says:

Aug 11, 2017 4:38 PM

Presne takto detailne a komplexne opísal trpiaceho Mesiáša prorok Izaiáš, vďaka Ervín. Ale čo by ti na to napísal p. relatívny ? Je to blud, nezmysel, ktorý židom podsúvajú nežidia, nesprávny preklad... oni uznávajú len Tóru - ktorá mimochodom celá je zameraná na príchod a zástupnú obeť Mesiáša a samozrejme Talmud, ktorý je ľudským výmyslom a so zákonmi Boha Izraela nemá nič spoločné.

gewitter says:

Aug 11, 2017 4:28 PM

Robo, ty si ich určite nakúp do zásoby, len pochybujem, že ti vydržia celú večnosť a je tu malý problém - kde ich zoženieš, keď budeš mŕtvy ? Či si ich necháš pribaliť do truhly ? Svoje telo síce dostaneš späť, ale určite nie preto, aby si mal čas behať po obchodoch a zháňať ochranné kapsule. Aspoň že máš zmysel pre humor... :D

Robert says:

Aug 11, 2017 3:59 PM

gewitter, jedna izraelsko-americká firma vyvinula špeciálnu kapsulu pre tých, ktorých Hospodin hodí do ohnivého jazera. Budú ňou obalení a nič sa im údajne nestane. Potom tá firma ponúka ako bonus kurzy plávania, v extrémnych podmienkach, aby dotyčný preplával napr. ohnivé jazero. ... údajne chystajú špeciálnu ponorku, tuším aj rusi sa na tomto zúčaňujú, kde sa bude dať prežiť a to veľmi dlho. :)

Ervin Rybár says:

Aug 11, 2017 2:51 PM

Kto by uveril, čo sme počuli,
a komu sa zjavilo Pánovo rameno?
Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka
a ako koreň z vyschnutej zeme.
Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho,
a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a posledný z ľudí,
muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.
Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa). Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením... Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova. Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy. Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Izaiáš 53

Page 1 of 2 1 2 »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or